Адрес: гр. Габрово, ул. „Брянска” № 30

Началник РУО: Георги Маринов

Тел.: 066 806 853

Работно време началник РУО:

понеделник и четвъртък от 14.00  – 16.00 ч.

E-mail: rio_gabrovo@yahoo.com

Web-site: http://ruo-gabrovo.org/index.php/bg/

Работно време РУО: 

от 09.00 – 13.00 ч. и от 13.30 - 17.30ч.

Регионално управление на образованието – Габрово  е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищно образование. Осъществява и методическа подкрепа на детските градини, училищата, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и центровете за подкрепа на личностното развитие в област Габрово.