Адрес: гр. Габрово, ул. „Брянска” № 30

Началник РУО: Георги Маринов

Тел.: 066 806 853

E-mail: ruo@ruo-gabrovo.org

 

Web-site: https://ruo-gabrovo.org/

Регионално управление на образованието – Габрово  е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищно образование. Осъществява и методическа подкрепа на детските градини, училищата, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и центровете за подкрепа на личностното развитие в област Габрово.