Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/

Адрес: Община Габрово

гр. Габрово, пл. Възраждане № 3

Лице за контакт: Петя Тошкова - Секретар на МКБППМН

Телефон: 0879 649116

E-mail: p.toshkova@gabrovo.bg