Адрес: гр. Габрово

ул. „Хаджи Димитър“ № 4

E-mail: info@tugab.bg

Тел. 066 827 219

Website: http://www.tugab.bg

 

Ръководство

Ректор: Проф. д-р инж. Илия Железаров

Тел. 066 801 144

E-mail: rector@tugab.bgizhel@tugab.bg 

Заместник-ректор „Учебна дейност“:

Проф. д-р инж. Анатолий Александров

Тел. 066 827 265 

E-mail: alex@tugab.bg

Заместник-ректор Научноизследователска работа“:

Доц. д-р инж. Пламен Цанков

Тел. 066 827 224 

E-mail: plamen@tugab.bg

Заместник-ректор „Международно сътрудничество и връзки с обществеността“:

Доц. д-р Лиляна Русанова

Тел. 066 827 200 

E-mail: lilyana.rusanova@gmail.com

 

Идеята за създаване на висше училище в град Габрово, предшественик на днешния Технически университет, датира от 40-те години на ХІХ век. Тя е формулирана от българския просветител и учен Васил Евстатиев Априлов и неговия съратник Никола Стоев (Стефанов) Палаузов – и двамата родом от Габрово. На 30 юли 1964 г. Президиумът на Народното събрание издава Указ № 395 за откриване в града на Висш общотехнически задочен институт (ВОТЗИ).

Днес Технически университет – Габрово е един от трите технически университета в България с повече от 55-годишна история. Университетът е акредитиран от Националната агенция за оценяване и акредитация (Протокол № 28/21.12.2017 г.) с обща оценка по критериалната система 9.08 от максимална 10 за срок от 6 години.

От 2004 г. Университетът е сертифициран по стандарта ISO 9001, а от 2019 г. и в съответствие с новия стандарт ISO 9001:2015 – с обхват висше образование, следдипломна квалификация и научни изследвания в техническите науки и технологии, икономиката, социалните дейности, управлението и администрацията. Сертификатът е издаден от Германското дружество за сертифициране на системи за управление DQS GmbH и Международната сертификационна мрежа IQNet.

Структурата на Технически университет – Габрово включва 3 факултета: „Електротехника и електроника“, „Машиностроене и уредостроене“ и факултет „Стопански“, 1 колеж – Технически колеж – Ловеч и Департамент за езиково и специализирано обучение.  

ТУ – Габрово предлага обучение в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ и в образователната и научна степен „доктор“. Предлаганите бакалавърски и магистърски специалности и докторските програми са съобразени с потребностите на пазара на труда и новите тенденции в областта на образованието.

Към 2020 г. в Университета се обучават над 4 000 студенти и докторанти, както и чуждестранни студенти. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и висококвалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение.

Освен като образователен център Технически университет – Габрово се утвърди и като водещ изследователски университет. На територията му се реализират значими проекти, чрез които ще се създаде първият в страната извънстоличен технологичен парк.