Адрес: гр. Габрово, ул. "Хаджи Димитър" 4

E-mail: info@tugab.bg

Тел.: 066 827 219

Web-site: http://www.tugab.bg

Ръководство:

Ректор: Професор дтн Райчо Тодоров Иларионов

Тел.: 066 801 144

E-mail: rector@tugab.bg;  ilar@tugab.bg

Н-к служба
Оперативно обслужване Ректорат: Снежана Кунева

Тел.: 066 801 144

E-mail: skuneva@tugab.bg

Заместник-ректор "Учебна дейност":

Професор д-р Анатолий Трифонов Александров

Тел.: 066 827 265 

E-mail: alex@tugab.bg

Сътрудник: Петя Пенева

Тел.: 066  827 505

E-mail: ppeneva@tugab.bg

Заместник-ректор "Научноизследователска работа"

Доцент д-р инж. Илия Славов Железаров

Тел.: 066 800 224 

E-mail: izhel@tugab.bg

Сътрудник: Петя Пенева

Тел.: 066  827 505

E-mail: ppeneva@tugab.bg

Заместник-ректор

"Международно сътрудничество и връзки с обществеността"

Доц. д-р Лиляна Иванова Русанова

Тел.: 066 827 200 

E-mail: lilyana.rusanova@gmail.com

Сътрудник: Петя Пенева

Тел.: 066  827 505

E-mail: ppeneva@tugab.bg

Идеята за създаване на висше училище в град Габрово, предшественик на днешния Технически университет, датира от 40-те години на ХІХ век. Тя е формулирана от българския просветител и учен Васил Евстатиев Априлов и неговия съратник Никола Стоев (Стефанов) Палаузов, и двамата родом от Габрово. На 30 юли 1964 г. Президиумът на Народното събрание издава Указ №395 за откриване в града на Висш общотехнически задочен институт (ВОТЗИ).

Обучението в Технически университет–Габрово се осъществява в три факултета с 23 катедри по програми за образователно-квалификационните степени бакалавър и магистър и за образователна и научна степен доктор, както и по програми за квалификация и следдипломна специализация в системата на продължаващото обучение.

В Университета се обучават общо 5400 студента в бакалавърска и магистърска степен. От тях 60 са чуждестранни студенти от Украйна, Македония, Турция, Сирия, Албания, Молдова и Бангладеш. Учебният процес се осъществява по учебни планове, адаптирани към европейските образователни стандарти. Ежегодно в ТУ-Габрово се подготвят докторанти по акредитирани специалности. През 2004/2005 г. в него се обучават общо 72 докторанти: 47 редовни, 15 задочни и 10 докторанти на самостоятелна подготовка.

Националната агенция за оценяване и акредитация даде една от първите в страната институционални акредитации на Технически университет-Габрово както и програмна акредитация по специалностите, по които се обучават бакалаври и магистри и 31 научни специалности за обучение на докторанти. През м. септември 2001 г. ТУ-Габрово е акредитиран от Международното сдружение по Инженерна педагогика” за обучение на инженери за придобиване на квалификация “Европейски инженер-педагози”, която се признава от Европейския съюз и от UNESCO.

В началото на 2004 г. Университетът получи сертификат за съответствие на сиситемата за управление на качеството със стандарта ISO 9001:2000 при обучение за придобиване на висше образование, следдипломна квалификация и научни изследвания, издаден от Германското дружество за сертифициране на системи за управление (DQS GmbH) и Международната сертификационна мрежа IQNet DQS.