Адрес: гр. Габрово, бул. „Столетов” № 54

Директор: Емилия Дечева

Тел.: 066 805 128

E-mail: decheva59@abv.bg

Работно време ДГ „Перуника” 1: 06.00 - 19.00 ч.

Тел.: 066 805 128

Работно време ДГ „Перуника” 2: 06.00 - 19.00 ч.

Тел.: 0878 493054

 

ДГ „Перуника” разполага с две бази, както следва:

База 1 находяща се на бул. „Столетов“ 54, разполага с 6 детски групи, физкултурен салон, библиотека, кабинет за работа с деца със специални образователни потребности, модерно и обширно дворно пространство с една обща и 6 детски площадки за всяка от групите. През учебната 2019/2020 г. са записани и посещават 133 деца на възраст от 3 до 7 години:

  • 3 годишни – 26 деца;
  • 4 годишни – 31 деца;
  • 5 годишни – 35 деца;
  • 6 годишни -  41 деца.

Децата са разпределени в 6 групи, като една от тях е разновъзрастова.

 

База 2, находяща се в кв. „Радичевец“, на ул. „Даскал Алекси 4” № 11. Разполага с 4  детски групи, физкултурен салон, методични кабинети, библиотека, обширно и модерно дворно пространство. В две от групите са записани и посещават 36деца на възраст от 3 до 7 години:

  • 3 годишни – 7 деца;
  • 4 годишни – 9 деца;
  • 5 годишни – 10 деца;
  • 6 годишни -  10 деца.

И двете групи са разновъзрастови.

За обучението, възпитанието, безопасното пребиваване и храненето на децата се грижат квалифицирани 17 учители и  14 обслужващ персонал.

На разположение на детската градина са логопед и психолог.

Материалната база в ДГ „Перуника” е съобразена с нормативните изисквания за пребиваване на деца от 3 до 7 години и за организация и провеждане на учебно-възпитателен процес. Обновява се от бюджета на детското заведение и чрез дарения. През 2013 и 2014  г. са извършени ремонти по Европейски проект „Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност” на Община Габрово. През 2016 г. по проект към „Красива България“ основно са ремонтирани и обновени дворните пространства на база 1 и база 2, като разполагат с модерни детски съоръжения, физкултурно игрище, поливна система, ударопоглъщащи настилки.

Сградите на детската градина са газифицирани. За сигурността на децата и опазване на материалната база и дворните пространства, детската градина е оборудвана със СОД, осигурено е видео наблюдение.