Адрес: гр. Габрово, ул. „Лазурна” № 2

Директор: Павлина Минковска

Тел.: 066 808 230

E-mail: mladost_dg@mail.bg

Web-site: dgmladost.com

Facebook страница: ДГ „Младост” Габрово

Работно време ДГ „Младост”: 06.00 - 19.00 ч.

Детска градина „Младост” е създадена през 1985г., за първи път детски смях я огласява на 11.11.1985 г. Сградата е единствена по рода си в гр. Габрово - с просторни занимални, спално помещение, куклена къща към всяка група, физкултурен и музикален салон, ателиета по различни изкуства, ресурсен и методичен кабинет, библиотека с богата база. На разположение в детската градина също така има логопед и психолог.

В детската градина работят 5 групи със 132 деца от 3 до 7 години, в три сградни крила, всяка група разположена самостоятелно на отделен етаж. В ДГ „Младост” са оборудвани и действат Кабинет дигитални технологии и чуждоезиково обучение, Стая за дискусии, Ресурсен кабинет, Библиотека.

Общият брой на децата в ДГ „Мадост” за учебната 2019/2020г. е 132 от които:

· първа група – 22 деца

· втора група – 28 деца

· Подготвителна група – 5 годишни – 28 деца

· 2 подготвителни групи – 6 годишни – 55 деца

Екипът на детската градина първи от Община Габрово през 2011г. спечели конкурс и е между 42 класирани детски градини от 618 участващи детски заведения от цялата страна с проект „Земята е наша къщурка зелена” по Национална програма „За чиста околна среда” за облагородяване но дворното пространство на стойност 4727 лв. и дейностите по осъществяването му осигуриха на детската градина нов детски кът с уреди и мини еко- пътека в двора. Вторият проект, спечелен от ДГ „Младост” по същата Национална програма, е от 2018г. на стойност 4932 лв.

През 2010г. е организирана и проведена Първа Кръгла маса по проблемите на предучилищното образование в Габрово, с участие на учители от всички детски заведения на територията на общината. Втората Кръгла маса е посветена на 130 г. предучилищно възпитание в България и е проведена на регионално ниво на тема „Детска градина и семейство - изкуството да си сътрудничим. Процедури, техники и умения за постигане на ефективно партньорство” с научен ръководител проф. д- р Гюров от СУ.

Приоритет в дейността на детската градина е работата с родителите на децата, като се прилагат различни подходи за превръщането на родителите в партньори при осъществяване на отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на децата в детската градина.

В ДГ „Младост“ децата са обградени с любов и внимание от 11 учители и 10 обслужващ персонал. Педагогическият персонал се стреми да съхрани детското любопитство и любознателност към света, да развие изследователски дух. Стимулира се инициативността, самостоятелността и творческа активност, интелект и креативно мислене на децата за преоткриване красотата на човешките взаимоотношения в общуването. В ДГ „Младост”  работи и 1 помощник на учителя.

ДГ „Младост” е първата детска градина в Община Габрово, която е разработила и осъществява дейности по Авторска програма по гражданско, здравно екологично и интеркултурно образование съгласно Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование  „АЗ И ГАБРОВО”. Акцент в тази разработка са партньорски взаимодействия с габровски културни, образователни и други  институции за обогатяване на образователно- възпитателния процес в детската градина.

През учебна 2019/ 2020г. ДГ „Младост” работи по следните Национални програми:

1. „Без свободен час“

2. „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“

3.„Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

4. „Квалификация“

5. „Успяваме заедно“

6. „Заедно за всяко дете“, Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“

 

През учебна 2019/ 2020г. ДГ „Младост” работи по следните проекти:

1.»ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА»-

Партньор: Община Габрово

Брой обхванати деца: 81

 

2. BG05M2OP001-3.001-0044

„Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в Община Габрово”

Партньор: Община Габрово

 

3.По Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-20г.

Наименование:   BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

Партньори: ЦОИДУЕМ, МОН

 

4.Климатът и аз.”- Проект за въвеждане на знания за климатични промени  и енергийна ефективност в образователната програма на българските училища и детски градини.

Партньори: Национален доверителен екофонд, Община Габрово

 

5.РАСТЕМ ЗДРАВИ И СИЛНИ -За предоставяне на средства за подпомагане

 на физическото възпитание и спорта

Партньори: МОН, Община Габрово