Адрес: гр. Габрово, бул. „Могильов” № 74

Директор: Моника Михайлова

Тел.: 066 804 005

E-mail: mikimaus_gb@abv.bg

Работно време ДГ „Мики Маус”: 06.00 - 18.00 ч.

Работно време филиал с. Враниловци: 06.00 - 18.00 ч.

ДГ „Мики Маус” отваря врати през 1975г. Тя разполага с две бази: в кв. „Младост”, бул. „Могильов” № 74 и в с. Враниловци.

Общият брой на децата в детската градина за учебната 2018/2019 г. е 141, от които 5 групи със 120  деца в ДГ „Мики Маус“ и 1 група с 21 деца във филиала в с. Враниловци.

Детската градина е типов проект. Разполага със занималня, спалня, столова, салон за развлечения, логопедичен кабинет, методически кабинети. Детската градина е санирана с подменена дограма и газифицирана.

Педагогическият екип от 13 учители 1 логопед е квалифициран, амбициозен, създава оптимални условия за развитието на всяко дете. В ДГ „Мики Маус“ има: 3-ма учители - ПКС – I-во; 2-ма учители - II-ро; 2-ма учители - IV-то; 2-ма учители - V-то. Учителите имат и допълнителни квалификации – психология, логопедия, английски език, компютърна грамотност.

Награди на учителите:

  • Награда”Неофит Рилски” – на МОН – 3-ма учители
  • „Учител-иноватор” – СУ „Климент Охридски” – 1 учител;
  • „Обучител по програмна система „Ръка за ръка” – на национално равнище – 1 учител
  • Публикации в сп.”Предучилищно възпитание”, „Дом, дете и детска градина”
  • Участия в междунородни и национални конференции с доклади;

 Работа по проекти и програми:

  • НП „За по пълно обхващане на учениците в училищна възраст”
  • Проект  BG05M2OP001-3.001-0044 „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
  • Работа по иновативна програма на Junior Achievement Проект „Малките предприемачи „ по Програма „НИЕ” 

В годините на своето утвърждаване детската градина съхранява и развива традицийте в българското предучилищно обучение и образование. Учетелският екип е отворен към внедряването на нови форми и методи на работа с децата и се стреми да приобщава родителите към живота на детското заведение.