Адрес: гр. Габрово, ул. „Мирни дни” № 1

Директор: Румяна Василева

Тел.: 066 804 528

E-mail: 1yuni_dg@mail.bg

Web-site: www.dg-1juni.com

Работно време ДГ „Първи юни“: 06.00 - 19.00 ч. 

ДГ ”Първи юни” е открита през 1977 г. в приспособена сграда към Хлебозавода. През 1985 г. за децата от кв. „Сирмани“, „Гачевци“, „Велковци“ отваря врати настоящата сграда на детското заведение. Градината започва да  функционира с 4 възрастови групи. През 2002 г. е открита специална група за деца със специални образователни потребности.

От 2002 г. функционира специална група за деца със специални образователни потребности,която от учебната 2017/2018 година групата е изнесена в Дневен център за деца с увреждания кв. Велчвци.За удобство на родителите от района, от 2011 година в детската градина е открита яслена група. През учебната 2018/2019 година ДГ ”Първи юни” се посещава от 103 деца разпределени в 5 групи - 1 яслена, 4 възрастови, от които:

 1 яслена група – 20 деца

 1 първа група – 19 деца

 1 втора група – 13 деца

 1 подготвителна група – 5 годишни – 22 деца

 1 подготвителна група – 6 годишни – 29 деца

Сградата на ДГ ”Първи юни” е разположена в тиха местност. Градината разполага с добре оборудвани занимални и спални помещения, оборудвана сензорна стая, която допълва работата с децата със специални образователни потребности, физкултурен салон, самостоятелен кухненски блок. Детското заведение разполага с голям външен двор и две вътрешни площадки.

Персоналът работещ в детската градина 9 педагози, 2 медицински сестри и 10 обслужващ персонал е с необходимата квалификация спрямо изискванията за отделните групи. От 2017 година към детската градина е назначен психолог,който работи по график с още четири детски градини от гр. Габрово.

От месец март 2016 година със заповед на министъра на образованието детското заведение е включено да работи по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”.По една от дейностите на този проект е оборудван кабинет, който дава възможност на специалистите – детски психолог , логопед и ресурсен учител, чрез иновативни подходи да реализират планираните в индивидуалните образователни програми на децата със СОП задачи.
Прилагайки скрининг тест специалистите работят в посока откриване и преодоляване на обучителните затруднения при децата в различни възрасти.

ДГ „Първи юни” разполага с оборудван кабинет за „Подкрепа и личностно развитие”, който дава възможност на специалистите – детски психолог и логопед, чрез иновативни подходи да реализират планираните в индивидуалните образователни програми на децата със СОП задачи.

През 2012 година по проект „Повече ЗаЕдно-подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности в Община Габрово” е оборудвана сензорна стая, която допълва работата с децата със специални образователни потребности.

От 2014 година ДГ „Първи юни” е включена и работи по проект „Включващо обучение”. Назначените към проекта логопед и психолог работеха с децата от ЦНСТ кв. Борово посещаващи специална група. По този проект е оборудван кабинет за „Подкрепа и личностно развитие”, който дава възможност на специалистите чрез иновативни подходи да реализират планираните в индивидуалните образователни програми на децата със СОП задачи.

От месец март 2016 година със заповед на министъра на образованието детското заведение е включено да работи по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие”.

През 2015 година детското заведение участва с проект в кампанията на ПУДООС „Чиста околна среда - 2015”. Единият вътрешен двор е обновен с маси с пейки, алпинеум, многогодишна растителност и ударозащитна настилка. Това дава възможност на педагозите на открито да провеждат ситуации свързани с опознаване и опазване на природата.

През 2018година разработихме и реализирахме проект към ПУДООС „Чиста околна среда – 2018 г.” на тема „Формиране на екологична култура и природосъобразен начин на живот чрез игри на открито“. Вторият вътрешен двор на детската градина бе пригоден за игри на открито чрез ударозащитна настилка и уреди за игра.

Изключително богатата и съвременна база за работа с деца със специални образователни потребности отличава ДГ „Първи юни” от другите детски заведения. Възможността на децата от специална група да се възпитават и обучават в обстановка удобна и подходяща за тях, и в същото време на празници и тържества да са заедно с децата от останалите групи прави успеваем процеса на тяхната социализация и интеграция.

От учебната 2018/2019 година ДГ ”Първи юни „ стартира изпълнение на дейности по проект „Всезнайковци” чиято цел бе да се оптимизира образователния процес чрез иновативни подходи както изграждане на екологична култура и умения на децата да играят на открито. В ПГ 5 и 6 годишни бяха закупени и монтирани телевизорите и преносимите компютри за дигитализация на учебния процес,както и учебни материали и уреди за игра.

Изпълнение на дейностите и снимков материал от тях се публикуват на електронната страница и на сайта на детската градина. По проекта посетихме   обекти от сферата на икономиката „Булкарто”,обувна фирма „Реал”,автокъща „KIA”,фабрика за макаронени изделия „ВАС” ,където децата  се запознаха   в реална обстановка с различни професии.
 И през учебната 2019/2020 година продължаваме да изпълняваме планирани дейности по проект „Всезнайковци”.