Адрес: гр. Габрово, ул. „Тракия” № 3

Директор: Силвия Митрофанова

Тел.: 066 805 216

E-mail: cdgmechopuh_gabrovo@abv.bg

Работно време ДГ „Мечо Пух“: 06.00 - 19.00 ч.

Работно време филиал с. Поповци:

ДГ "Мечо Пух" гр. Габрово отваря врати през 1946 г.

През 1998 г. се обединява с ОДЗ „Дъга“ и до 2007 г. съществува под това име.

Тя е разположена в центъра на града и е градина с утвърдени традиции в предучилищното образование.

Нетиповият вътрешен архитектурен план на ДГ "Мечо Пух" осигурява многофункционалност, уют и възможност за многообразни творчески решения, а това допринася за бързото адаптиране на децата към условията, за създаване на позитивни, творчески емоции.

През учебната 2017/2018 г. в ДГ „Мечо Пух“ започна обучение по метод Монтесори и JUMP Math, като допълнителна форма на педагогическо взаимодействие.

Детската градина разполага с две бази ДГ ”Мечо Пух” – ул. „Тракия” №3 и филиал в с. Поповци с общ брой деца за учебната 2019/2020 г. – 151. Децата са разпределени в ДГ „Мечо Пух“ – 5 групи със 130 деца и във филиала в с. Поповци - 1 група с 21 деца.

Общият брой на децата в ДГ „Мечо Пух” за учебната 2019/2020 г. е 151, от които:

         1 първа група – 25 деца

         1 втора група – 25 деца

         1 подготвителна група – 5 годишни – 25 деца

         1 подготвителна група – 6 годишни – 28 деца

 • 1 смесена II-III група-27

         Целодневна група филиал с. Поповци – 21 деца

С богата си и уютна материална база, детската градина е приказен дом за нашите деца. Създадени са условия за пълноценно детство, равен старт на всяко дете, емоционално благополучие и целенасочена предучилищна подготовка за успешна реализация в училище.

В ДГ "Мечо Пух" работят отлично подготвени и квалифицирани 14 педагози и 12 обслужващ персонал, също така на разположение са психолог и логопед.

Осъществяват се разнообразни квалификационни форми: практикуми, тренинги, беседи, подготовка за участие във форуми на национално и международно ниво с различни обучителни институции.

Акцентира се върху изграждането на пълноценен детски свят. Провокират се потенциалните заложби на децата, стимулират се личните им изяви. Осъществява се качествен възпитателно - образователен процес с европейски измерения.

Работа по проекти и програми:

         НП „За по пълно обхващане на учениците в училищна възраст”

         Схема „Училищен плод” – в съответствие с чл. 14, ал. 2, т. 3 от Наредба за условията и реда за предоставяне па плодове и зеленчуци в учебните заведения.

         Схема „Училищно мляко” – в съответствие с чл. 6,  от Наредба за условията и реда за предоставяне па мляко и млечни продукти  в учебните заведения.

 • През учебната година ще се работи по проект, свързан с физическото възпитание и спорта в предучилищните детски заведения  -баскетбол и спортна гимнастика.С прилагането му се цели да cе постигнат подобри физическата дееспособност на децата, функционалните възможности на детския организъм, координационните способности социално-нравствените качества,  организираното поведение, здравословното състояние на децата,
 • Национални програми   „Училищен плод" и „Училищно мляко“ свързани със здравословно хранене на депата;
 • Участие на ДГ „Мечо Пух“ по  „Проект ВG05М20Р001-3.001-0044 „Интеграционни мерки да повишаване училищната готовност на децата в община Габрово" имащ за цел подпомагане успешното включване в  образователната система на децата от етническите малцинства и/или от маргинализирани обществени групи посредством разнообразни подходи и мерки с включени две групи деца на 5 и 6 г.
 • Осъвременена и интерактивна среда е създадена за децата по Национална програма " ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование".
 • Проект „Четири лапи“ имащ за цел възпитание на любов към животните. Грижата за тях е задължение на цялото общество.
 • Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“.

 

 

Изкуството като извор на познание, радост, движение и общуване, има изключително място в живота на детската градина.
Традиция са изложбите на детско творчество и празничните концерти.Спечелени призови места от участие в Национални и Международни конкурси.

 • ІХ международен конкурс за детска рисунка „Обичам моята родина“-5 грамоти
 • ІІ Национален конкурс по изобразително изкуство „Никола Гигов“:
 • ІІ място-Анна-Мария Танчева                               Поощрителни: Теодора Събева                                    
 • ІІ място-Стефания Георгиева                                                             Теодор Баев                                                                                  
 • ІІ място-Виктория Ангелова
 • ІІІ място-Ивайла Жекова
 • Диплом за отлично представяне-Деян Рафаилов
 • Диплом за отлична педагогическа дейност-Христина Урукова-главен учител
 • Национален конкурс „Детство мое-реално и вълшебно“
 • І място – Деян Рафаилов
 • Грамота за отлично представяне-Христина Урукова- главен учител
 • VІІІ Национален фолклорен конкурс „Заблеяло ми агънце“-раздел „Нарисувай“
 • Грамота за отлично представяне:
 • Деян Рафаилов                   Виктория Ангелова
 • Ивайла Жекова                   Теодора Събева
 • Стефания Георгиева
 • ХІ Регионален музикално-фолклорен конкурс „Златен славей“
 • ІІ място-трио Теодор Баев,Валентин Маринов,Виктория Ангелова
 • ІІІ място-вокална група „М.Пух“
 • VІ Национален фестивал на руската поезия,песен и танц „Пусть всегда будет солнце“-
 • Областен етап :      ІІІ място-дует Теодора Събева,Адел Митрофанова
 • НДР –Грамота за личен принос в съхраняването и развитието на връзките между българския и руския народ :
 • Христина Урукова-главен учител

 

         Работа по метод Монтесори

Какви са нашите принципи на работа?
Децата получават отношение и подкрепа от страна на учителите във всяка извършвана от тях дейност. Докато взаимодействат със средата около тях, те откриват силните си страни, усъвършенстват се и се развиват като самостоятелни и отговорни към себе си и заобикалящия ги свят личности.
Свободата при избор между над 100 Монтесори мултисензорни учебни материали, избора на място за тяхното научаване и избора на партньор за игра/работа, както и толерантността на учителите към грешките, дават на децата възможност за постоянно усъвършенстване, концентрация и придобиване на увереност в собствените възможности.
Правилата и редът в детската градина помагат на всяко дете да изгради вътрешна дисциплина в процеса на социализация с деца и възрастни, без да се използват награди или наказания.

Какво още ще намерите при нас?
Радост и удоволствие нашите деца получават ежедневно и от достъпа до дървени съоръжения за игра на изцяло реновираният двор, грижата за биозеленчуковата градинка и плодните дръвчета. В помощ на развитието на нови умения и разширяване на мирогледа са художествените и приложни дейности и ателиета, библиотеката в читателския кът, литературното и театрално ателие, заниманията по музика, клубовете по готварство, наука и настолни игри, ателиетата по танци  и много други.
Ежедневната обратна връзка и взаимопомощ с родителите са основен елемент за придобиването на важните за формирането на личността умения през първите седем години на детето.

Какво се случва с Монтесори децата, като пораснат?

Първите седем години от живота са основата за формирането на личността. В тази най-важна възраст детската градина дава на всяко дете подкрепа и възможност за развитие едновременно в сферите на двигателно/физическо, емоционално, социално, когнитивно/познавателно и езиково (говорно) развитие. Монтесори децата ще познаете по адаптивността, креативността, самостоятелността, социалните умения, вътрешната дисциплина и спокойствие, с които подхождат към всяка ситуация или среда, в която попаднат.

•          Мотивараност + Мислене +Разбиране + Инициативност + Сътрудничество = Отличен успех – това е накратко JUMP Math.

•          JUMP Math е система за преподаване на математика, посветена на развитието на потенциала на всяко дете. Тя постига целите си като насърчава разбирането на математиката и любовта към нея – както у децата, така и у техните учители.

•          JUMP Math се основава на най – новите изследвания от областта на когнитивната наука и най–добрите програми за преподаване на математика от цял свят, като в крайна сметка предлага уникaлна комбинация от задълбоченост, внимателно надграждане, постоянно оценяване и разнообразие от подходи в преподаването.

•          JUMP Math не променя учебното съдържание, нито структурата на обучение. В основата на системата е създаването на сигурна и окуражаваща среда, в която всяко дете получава възможност за успех. Специално подбраните задачи се предлагат стъпка по стъпка – така, че всяко дете да може да ги разбере и да придобие увереност за следващия етап. Създадената по този начин положителна нагласа и мотивация на децата носи резултати, които са над максималните изисквания на образователната система.

•          Създател на системата е Джон Майтън – математик, писател и драматург. Притежава докторска степен по математика от университета на Торонто, където и сега преподава. Според него „в един типичен урок  по JUMP учителите работят с цялата група, за да преведат децата през процеса на насочено откривателство, като в същото време адаптират материала към нивото на разбиране на всяко отделно дете. Работата с цялата група позволява на децата е да изпитат тръпката на откритието заедно, като колектив.“