Адрес: гр. Габрово, ул. "Балкан" № 2

Директор: Снежана Войчева

Тел.: 066 808 216

E-mail: odzranbosilek_gabrovo@abv.bg

Работно време ДГ "Ран Босилек": 06.00 - 19.00 ч.

Детската градина "Ран Босилек" отваря врати през 1956 г. в сграда на ул. "М. Палаузов" № 19. Съществува  като детска градина от смесен тип – с дневни и нощуващи групи.

От 01.09.2000 г. с Решение № 70 на Общински съвет –гр.Габрово, ЦДГ”Ран Босилек” се преобразува в Обединено детско заведение "Ран Босилек"  на ул. "Балкан" №2 и функциониращи 5 целодневни и една яслена групи.Към момента функционират 4 целодневни и 1 яслена група

През учебната 2019/2020 година детското заведение се посещава от 127 деца, разпределени в четири целодневни групи и една група "детска ясла":

 • 1 яслена група – 24 деца;
 • 1 първа група – 25 деца;
 • 1 втора група – 25 деца;
 • 1 подготвителна група – 5 годишни – 27 деца;
 • 1 подготвителна група – 6 годишни – 26 деца.

През 2012 г. по Проект "Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност" на Община Габрово – детската градина е санирана, с подменена дограма и изградена слънчева система за отопление и топла вода. Разполага с осъвременена и подходяща за възрастта на децата материална база. Просторни и уютни помещения. Всяка възрастова група учи и играе в отделна занималня със зали за хранене и сън, с обособени центрове за дейности и за игра, оборудвани в съответствие с възрастта на децата с играчки и пособия, разполагат с телевизор и DVD. Всяка група е украсена с цветя, рисунки на децата и декоративни пана и се откроява със своята идентичност и уникалност.

Широк и слънчев двор. В топлите дни децата играят на обособени площадки с катерушки, пързалки, люлки и пясъчници.

На 01.08.2018г. в ДГ "Ран Босилек" приключи реновирането на детските площадки по одобрения проект на ПУДООС от НК "За чиста околна среда" 2018 на тема: "Да се учим и играем на открито". С този проект се продължи традицията за обновяване и облагородяване на външните дворни пространства и превръщането им в желано място за учене и игра.Така, увличайки децата сами да се занимават в областта на екологията на човека, грижейки се за собственото си здраве и безопасност и това на другите, към формиране на собственото им поведение. Проектът за обновяване на детските площадка е финансиран с 5000 лева от ПУДООС.С предоставените средства бяха изграждени 3 бр. "Еко-къщи на знанието" /тип беседка/, монтирано едно комбинирано съоръжение за катерене и баланс и една детска въртележка.

Детската градина разполага с библиотека "Патиланци" в която деца и родители могат да четат книги от библиотечния фонд.

Целият екип от 10 педагогически специалисти, 2 медицински сестри и 11 обслужващ персонал, квалифициран, амбициозен и създаващ оптимални условия за обучението, възпитанието и развитието на всяко дете. Педагозите непрекъснато се усъвършенстват участвайки в разнообразни  форми: курсове, открити практики, тренинги, беседи,  конференции на общинско, регионално и национално ниво. Учителският екип е отворен към внедряването на нови форми и методи на работа с децата и се стреми да приобщава родителите към живота на детското заведение. В тази връзка ежегодно се провеждат "Отворени врати за родители" с тяхно присъствие и участие в педагогическите ситуации.

На разположение в ДГ "Ран Босилек" са детски психолог и логопед.

Работа по проекти и програми:

 • През 2012 г., 2015г. и 2018 г. ДГ "Ран Босилек" спечели и реализира дейности  по Национална кампания „За чиста околна среда” - на ПУДООС, "Детската градина - нашата къщурка зелена" и "С игри да опознаем вълшебната природа", "Да се учим и играем на открито".
 • 2013 г. проект "ПовечеЗаЕдно" - за подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности.
 • 2013-2014 г. проект "Квалификация на педагогическите специалисти".
 • 2013-2014 г. проект "Интеграционни мерки за подобряване на достъп до образование в Община Габрово" за безвъзмездна финансова помощ за образователна интеграция на деца от етническите малцинства".
 • От 2013-2015 г. по проект "Приятели на Русия"- чуждоезиково обучение на деца от предучилищна възраст.
 • От 2013-2015 г. по проект „Спорт за деца в детските градини”.
 • 2015 г. Проект "Лалугерът какво е, природата защо е?"  – на туристическо дружество ”Узана”.
 • НП "За по пълно обхващане на учениците в училищна възраст".
 • От 2015 г. по НП "С грижа за всеки ученик" - модул "Осигуряване на допълнително обучение по БЕЛ на деца от подготвителните групи" .
 • От месец септември 2017 г. и 2018 г. по НП ”Развитие на системата на предучилищното образование” на МОН с осигуряване на допълнително обучение по БЕЛ на деца от подготвителните групи.
 • От учебната 2017/2018 година  ДГ "Ран Босилек" е партньор на Община Габрово по "Проект BG05M2OP001-3.001-0044 "Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово" имащ за цел подпомагане успешното включване в образователната система на децата от етническите малцинства и/или от маргинализирани обществени групи посредством разнообразни подходи и мерки.

През учебната 2018 / 2019 година стартира:

Проект на тема: "STEM ОБУЧЕНИЕ С ПРОГРАМИРУЕМИ РОБОТИ"

С този проект  се поставя началото на вдъхновяване на децата да се развиват в сферата на технологиите от ранна детска възраст, превръщане на детската градина в конкурентноспособна и желано място за учене и игра, ранно професионално ориентиране.

С планираните дейности по този проект ще се цели да се развие естественото любопитство на детето, неговия творчески потенциал, умението му да наблюдава, да издига хипотези и да прави изводи, да търси решения, да прави подобрения и иновации.Ще се стремим да научим детето да учи активно, като наблюдава, изследва, експериментира, обяснява, а не просто да запомня и възпроизвежда информация.С прилагането на проекта ще се подпомогне работата ни в превръщане на детското заведение в желана територия за децата от предучилищна възраст. Всичко около децата ще бъде осъвременено и функционално, за да предизвика положителни емоции които водят към положителни действия.

 • От учебната 2019-2020г. като допълнителна форма на педагогическо взаимодействие се поставя началото с въвеждане на метода Монтесори в първа група.

Монтесори педагогиката е една от най-старите педагогики в света. Тя е доказала своята ефикасност вече над 110 години. Използвайки трудовете на много учени преди нея, Мария Монтесори разработва набор от материали, с които децата разучават не само математика, реч, природни науки. Но, основавайки се на различните сензитивни фази от детското развитие, те учат, преди всичко, със сетивата си от много ранна възраст.

Основните принципи на метода на Монтесори са да бъдат пазени и насърчавани свободата и личният избор на детето. За да може то само да изгражда своето собствено "аз", самостоятелно да решава в кой етап от живота си кой "прозорец" за познания да отвори и как да направи възможно възприемането на определени умения и знания.

Децата се учат на самоконтрол, на самооценка и самообучение, на самодисциплина. Не се страхуват, че ще сгрешат и няма да могат да поправят грешката си. Учат се да се съобразяват с интересите и заниманията едно на друго, да не си пречат, да уважават избора на другия. А учителят наблюдава и наставлява. Разликата между традиционната образователна система и по дейностите на метода е, че децата не работят по еднотипни унифицирани образователни помагала, които им поставят рамка, а експериментират, правят грешки и постигат самостоятелно резултат. Децата избират дали да играят сами или да потърсят помощ. Играчките, или както Мария Монтесори ги нарича- "даровете", са предмети от бита - мъниста за низане, копчета, ципове, кестени, кубчета захар, грис в тавичка, вода... Децата усвояват основни двигателни умения, развиват фината моторика, учат се да разрешават  ситуации, които са взети направо от обстановката на дома=

С прилагането на обучение по метода на Мария Монтесори ще се даде възможност на учителите да придобият нови знания за изграждане на образователната среда и процеса на работа с децата в нея. Повишен интерес от страна на децата, подобряване на хармонията в работата и ежедневието в детската градина, осъзнато спазване на правила, изградени  социални умения,

За осъществяване на здравословно и рационално хранене на децата участваме в програми на ДФ ”Земеделие”: - Схема "Училищен плод” и  Схема „Училищно мляко".

Предлагаме Допълнителни педагогически дейности за развитие  интересите и заложбите на децата:

 • Английски език;
 • Народни танци;
 • Модерни танци;
 • Баскетбол;
 • Спортна гимнастика;