Адрес: гр. Габрово, ул. "Балкан" № 2

Директор: Снежана Войчева

Тел.: 066 808 216

E-mail: odzranbosilek_gabrovo@abv.bg

Работно време ДГ "Ран Босилек": 06.00 - 19.00 ч.

Детската градина "Ран Босилек" отваря врати през 1956 г. в сграда на ул. "М. Палаузов" № 19. Съществува  като детска градина от смесен тип – с дневни и нощуващи групи.

От 01.09.2000 г. с Решение № 70 на Общински съвет –гр.Габрово, ЦДГ”Ран Босилек” се преобразува в Обединено детско заведение "Ран Босилек"  на ул. "Балкан" №2 и функциониращи 5 целодневни и една яслена групи.

През учебната 2018/2019 година детското заведение се посещава от 138 деца, разпределени в четири целодневни групи и една група "детска ясла":

 • 1 яслена група – 22 деца;
 • 1 първа група – 29 деца;
 • 1 втора група – 28 деца;
 • 1 подготвителна група – 5 годишни – 29 деца;
 • 1 подготвителна група – 6 годишни – 30 деца.

През 2012 г. по Проект "Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност" на Община Габрово – детската градина е санирана, с подменена дограма и изградена слънчева система за отопление и топла вода. Разполага с осъвременена и подходяща за възрастта на децата материална база. Просторни и уютни помещения. Всяка възрастова група учи и играе в отделна занималня със зали за хранене и сън, с обособени центрове за дейности и за игра, оборудвани в съответствие с възрастта на децата с играчки и пособия, разполагат с телевизор и DVD. Всяка група е украсена с цветя, рисунки на децата и декоративни пана и се откроява със своята идентичност и уникалност.

Широк и слънчев двор. В топлите дни децата играят на обособени площадки с катерушки, пързалки, люлки и пясъчници.

На 01.08.2018г. в ДГ "Ран Босилек" приключи реновирането на детските площадки по одобрения проект на ПУДООС от НК "За чиста околна среда" 2018 на тема: "Да се учим и играем на открито". С този проект се продължи традицията за обновяване и облагородяване на външните дворни пространства и превръщането им в желано място за учене и игра.Така, увличайки децата сами да се занимават в областта на екологията на човека, грижейки се за собственото си здраве и безопасност и това на другите, към формиране на собственото им поведение. Проектът за обновяване на детските площадка е финансиран с 5000 лева от ПУДООС.С предоставените средства бяха изграждени 3 бр. "Еко-къщи на знанието" /тип беседка/, монтирано едно комбинирано съоръжение за катерене и баланс и една детска въртележка.

Детската градина разполага с библиотека "Патиланци" в която деца и родители могат да четат книги от библиотечния фонд.

Целият екип от 10 педагогически специалисти, 2 медицински сестри и 13 обслужващ персонал, квалифициран, амбициозен и създаващ оптимални условия за обучението, възпитанието и развитието на всяко дете. Педагозите непрекъснато се усъвършенстват участвайки в разнообразни  форми: курсове, открити практики, тренинги, беседи,  конференции на общинско, регионално и национално ниво. Учителският екип е отворен към внедряването на нови форми и методи на работа с децата и се стреми да приобщава родителите към живота на детското заведение. В тази връзка ежегодно се провеждат "Отворени врати за родители" с тяхно присъствие и участие в педагогическите ситуации.

На разположение в ДГ "Ран Босилек" са детски психолог и логопед.

Работа по проекти и програми:

 • През 2012 г., 2015г. и 2018 г. ДГ "Ран Босилек" спечели и реализира дейности  по Национална кампания „За чиста околна среда” - на ПУДООС, "Детската градина - нашата къщурка зелена" и "С игри да опознаем вълшебната природа", "Да се учим и играем на открито".
 • 2013 г. проект "ПовечеЗаЕдно" - за подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности.
 • 2013-2014 г. проект "Квалификация на педагогическите специалисти".
 • 2013-2014 г. проект "Интеграционни мерки за подобряване на достъп до образование в Община Габрово" за безвъзмездна финансова помощ за образователна интеграция на деца от етническите малцинства".
 • От 2013-2015 г. по проект "Приятели на Русия"- чуждоезиково обучение на деца от предучилищна възраст.
 • От 2013-2015 г. по проект „Спорт за деца в детските градини”.
 • 2015 г. Проект "Лалугерът какво е, природата защо е?"  – на туристическо дружество ”Узана”.
 • НП "За по пълно обхващане на учениците в училищна възраст".
 • От 2015 г. по НП "С грижа за всеки ученик" - модул "Осигуряване на допълнително обучение по БЕЛ на деца от подготвителните групи" .
 • От месец септември 2017 г. и 2018 г. по НП ”Развитие на системата на предучилищното образование” на МОН с осигуряване на допълнително обучение по БЕЛ на деца от подготвителните групи.
 • От учебната 2017/2018 година  ДГ "Ран Босилек" е партньор на Община Габрово по "Проект BG05M2OP001-3.001-0044 "Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово" имащ за цел подпомагане успешното включване в образователната система на децата от етническите малцинства и/или от маргинализирани обществени групи посредством разнообразни подходи и мерки.

През учебната 2018 / 2019 година стартира:

Проект на тема: "STEM ОБУЧЕНИЕ С ПРОГРАМИРУЕМИ РОБОТИ"

С този проект  се поставя началото на вдъхновяване на децата да се развиват в сферата на технологиите от ранна детска възраст, превръщане на детската градина в конкурентноспособна и желано място за учене и игра, ранно професионално ориентиране.

С планираните дейности по този проект ще се цели да се развие естественото любопитство на детето, неговия творчески потенциал, умението му да наблюдава, да издига хипотези и да прави изводи, да търси решения, да прави подобрения и иновации.Ще се стремим да научим детето да учи активно, като наблюдава, изследва, експериментира, обяснява, а не просто да запомня и възпроизвежда информация.С прилагането на проекта ще се подпомогне работата ни в превръщане на детското заведение в желана територия за децата от предучилищна възраст. Всичко около децата ще бъде осъвременено и функционално, за да предизвика положителни емоции които водят към положителни действия.

За осъществяване на здравословно и рационално хранене на децата участваме в програми на ДФ ”Земеделие”: - Схема "Училищен плод” и  Схема „Училищно мляко".

Предлагаме Допълнителни педагогически дейности за развитие  интересите и заложбите на децата:

 • Английски език;
 • Руски език;
 • Народни танци;
 • Модерни танци;
 • Баскетбол.