Адрес: гр. Габрово, ул. " Елин Пелин " № 2

Директор: Цветана Кюмюрджиева

Тел.: 066 808 246

Заместник-директор УВД: Радостина Комарницка

Тел.: 066 804 096

Заместник-директор АСД: Маргарита Стойчева

Тел.: 066 804 096

E-mail: pmg_gab@abv.bg

Web-site: www.pmg-gabrovo.bg

Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев” е създадена през 1972 г.  в резултат на потребността от училище за даровити деца в областта на математиката и природните науки.

Основната мисия на училището е свързана с утвърждаването на хуманен и градивен дух, изграждане на прецизни интелектуални умения, идентифициране и развитие на индивидуалните способности на талантливите деца.

Духовните цели на ПМГ са постигане на нравствена грамотност, гражданска култура и ценностен стабилитет. Полагат се грижи за ума и душата на детето.

Същността, развитието и постиженията на гимназията са стойностна проекция на личността и делото на възрожденския будител и първия български академик Иван Гюзелев.

 • В гимназията преподават 45 правоспособни учители с висок професионализъм и квалифицираност, с предпочитание към модерните стратегии за обучение.
 • През учебната 2018/2019 година в училището се обучават 645 ученици в 25 паралелки, от които: прогимназиален етап V- VII клас - 132 ученици в 5 паралелки и гимназиален етап VIII -XII клас – 513 ученици в 20 паралелки.

Предлага се профилирано обучение с интензивно изучаване на английски език в профилите “Математически“, “Софтуерни и хардуерни науки“ и “Природни науки“ и с интензивно изучаване на немски език в профил “Математически“ за учениците от VIII и  IX клас. За учениците от X до XII клас профил „Природоматематически“ с първи профилиращ предмет:

 • Математика с интензивно изучаване на английски или немски език
 • Информатика с интензивно изучаване на английски или немски език
 • Информационни технологии с интензивно изучаване на английски език
 • Биология и здравно образование с интензивно изучаване на английски език.

През учебната 2018/2019 година училището е определено за иновативно и работи по проекта за иновативно училище на тема: „Училище за емоционална, дигитална и социална грамотност”. Основна цел на иновацията е подобряване на резултатите на учениците чрез активното им включване в съвременен учебен процес, адаптиран към техните интереси.

В гимназията е въведена кабинетна система на обучение и електронен дневник.  Всички кабинети са оборудвани с дисплеи и лаптопи. Разширена е виртуалната среда и електронно представяне на процесите, свързани с обучението, организацията и управлението на училището. Въвеждането на Google приложения цели качествена промяна на общуването в училищната общност.

Материалната база на гимназията е осъвременена, материалният фонд модернизиран, архитектурната и работната среда е облагородена. Училището разполага с обновен закрит плувен басейн, физкултурен салон, фитнес – зала, зала за шах, открита спортна площадка с изкуствена настилка, седем компютьрни кабинети, непрекьснат достьп до Internet и WiFi, мултимедийна техника и интерактивни дъски в кабинетите по природни науки. Налице е защитена среда, контролиран достъп и сигурност за учениците. В гимназията на разположение на учениците са библиотека,  столова, бюфет, медицински кабинет, обособени са кътове за отдих, музеен кът и кът „Биоразнообразие“.

ПМГ „Академик Иван Гюзелев“ се отличава с:

 • Интензивно изучаване на чужд език – английски и немски език;
 • Избор на втори чужд език след завършен VIII клас - руски, немски, испански, английски или френски език
 • Възможност за изучаване на китайски език
 • Възможност за разработване и участие в проекти по национални и европейски програми
 • Високи резултати на олимпиади и състезания на общинско, областно и национално ниво

Най-значимите резултати от международни състезания и олимпиади са свързани с имената на:

 • Мартин Копчев от 9 клас, сребърен медал от Международната олимпиада по информатика в Япония 2018г, сребърен медал от Балканска олимпиада по математика  2018г, Балканска олимпиада по информатика 2018г,  златен медал от Европейска олимпиада по информатика 2017 г. , сребърен медал през 2017 г. в Балканската олимпиада по математика, сребърен медал по информатика в Международен есенен турнир 2017 г. в гр. Шумен и др.
 • Ясен Пенчев от 7 клас завоюва сребърен медал в третото издание на Олимпиадата на математическото предизвикателство (Singapore International Math Olympiad Challenge (SIMOC) 2017), която се проведе от 14.07.2017 г. до 17.07.2017 г. в Сингапур, златен медал и купа „The Star of the World”, Световното математическо състезание (World Mathematics Invitational)- финал, Сеул (Южна Корея), 16.07.2018 г. и др.
 • Добрин Башев от 10 клас завоюва сребърен медал на X-тата Младежка балканска олимпиада по информатика-2016 г., бронзов медал по информатика в Международен есенен турнир 2017 г. в гр.Шумен и др.

Учениците от Природоматематическата гимназия „Академик Иван Гюзелев”  - Габрово  Мартин Копчев от 9а клас, Добрин Башев от 10а клас, Пламен Динев и Адриан Ибовски от 11а клас, Цвета Тодорова и Йордан Петков от 12а клас участваха в  Международния мастърс турнир в Румъния (Romanian Master of Informatics, RMI 2018) от 10 до 13 октомври 2018 г. и завоюваха 2 медала – сребърен за Мартин Копчев, който е национален състезател, и бронзов за Добрин Башев. Българите завоюваха общо 2 златни, 6 сребърни и 3 бронзови медала. Те се състезаваха с представители от Италия, Гърция, Полша, Румъния, Русия, Сърбия и Македония.

 • Отбор девойки 11-12 клас завоюва Първо място на финали на ученически игри по хандбал, град Русе, м. април 2018 г.Училищният отбор по хандбал отбор девойки участва на Световното първенство в Катар, м.март 2018 г.

Училището ефективно работи по национални програми и проекти: НП „ Ученически олимпиади и състезания“, модула ориентиран към талантливите деца и ученици, НП „Без свободен час“, НП „ИКТ“, НП „Осигуряванена съвременна образователна среда“ “, модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“, НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ , модул „Музеите като образователна среда“, проект „Практични финанси“ за повишаване финансовата грамотност на учениците, проект „Средства за подпомагане на физическото възпитание и спорт“, НК „За чиста околна среда 2018 г.“, ПУДООС с проект „Естетизиране на училищната среда“.

В гимназията се осъществява извънкласна дейност съобразена с потребностите, желанията и интересите на учениците, свързани с:

 • Изнасяне на практикуми по биология в страната и чужбина
 • Школи по: математика, информатика, информационни технологии, физика и др.
 • Вокална Формация
 • Изучаване на китайски език и култура, възможност за участие в летен лагер в Пекин “Аз и ти в Пекин“

Единствена в областта гимназията издава сертификати със световна валидност чрез обучението в Майкрософт академия. Този факт дава едно безспорно предимство на учениците, дава им самочувствие на хора с модерна интелигентност.

Гимназията е отличена с Международна награда за постигане на качеството (IQS) в Златна категория на Business Initiative Directions през м.май 2013 г. Тази награда представлява високо признание за работата на ръководството и педагогическата колегия.

По проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове е разкрит, обзаведен и оборудван клуб „Кариера“, където учениците се обучават и консултират от сформиран екип от специалисти от училището и кариерни консултанти на Центъра за кариерно ориентиране. В клуба се провеждат дейности, свързани с кариерното ориентиране и личностното развитие на учениците, обучение, тренинги, дискусии, групови и индивидуални консултации за подкрепа на родители и семейства и др. 

Училището е включено  в Програмата за училища посланици на Европейския парламент през учебната 2017/2018 година. Основната цел на програмата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация и да ги включи активно в създаването на европейския дневен ред. Осъществиха се поредица от дейности – дебати на училищно равнище и дискусии на регионално ниво с младежи от град Ловеч, като най-добре представилите се, на национално ниво, в гр. В.Търново представиха своите области през м.октомври 2018 г.