Адрес: гр. Габрово, ул. "Николай Палаузов" № 3

Директор: Николина Кумбиева

Тел.: 066 805 656, 066 805 756

E-mail: palauzovschool@abv.bg

Web-site: www.pu-gabrovo.com

 

Сградата на ЦСОП – Габрово е построена 1872 година. През периода 1872г-1957г. сградата се ползва за: начално училище, полиция, санитарен  пункт, училище, обществена безопасност и отново училище като филиал на І основно училище.

През  учебната 1957/1958г. отново става самостоятелно училище с паралелка за деца с умствена изостаналост. На 24 април 1967г. училището отново се слива с І основно и учениците се местят в новооткритата сграда в местността Петкова нива.

От 01.09.1967г. училището става основно помощно училище с решение на изпълнителния комитет на окръжния народен съвет по предложение на началника на отдел „Народна просвета”.

През учебната 1968/1969г. по решение на МНП и ОНС отдел „Народна просвета”  училището се обособява като полуинтернат с интернатна група. В него се обучават 102-ма ученици, от които 21 на общежитие.

Сградата се топлофицира през 1990г. с помощта на дарители.

От 1993г. по силата на ПМС 15/04.08.1993г. училището преминава на пряко подчинение на МОН и отпада основното образование. Като документ за завършено образование  се издава удостоверение за завършен клас.

Професионалното обучение за достигане на първа степен на професионална квалификация, професия „Работник в дървообработването” е открита 1997г. Втора специалност „Шивач” е открита през  1999г.

Със Заповед на Министъра на образованието и науката №РД14- 242/20.07.2017г. Помощно училище „Николай Палаузов“ гр. Габрово е преобразуването в „Център за специална образователна подкрепа“ – гр. Габрово

В ЦСОП към момента работят 7 преподаватели с квалификация „Специална педагогика”, двама с втора професионално-квалификационна степен, един с пета. Педагозите са с висока професионална квалификация и опит.

За обезпечаване на нуждите на учебния процес в центъра  са реализирани множество проекти  към Сдружение за подпомагане на Тун –Габрово.

През учебната 2016/2017 г. учителите и учениците работеха по проект "Твоят час" по  Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

За учебната 2017/2018 учебна година в  центъра  се обучават 30 ученици със специални образователни потребности, разпределени в 3 групи – I – VII клас, записани към основните училища в града, 1 група VIII клас за начално-професионално образование специалност „Работник в производство на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“ към ПГТ „Пенчо Семов“ и   1 група – X клас за професионална квалификация – професия „Работник в дървообработването”, специалност ”Производство на тапицирани изделия” към СУ „Отец Паисий“. В сградата  има  5 класни стаи , обособени за обучение на ученици с множество увреждания,  работилница за професионална подготовка за ученици, завършили 8 клас на ЦСОП, зали за рехабилитация и психомоторика.

Учениците от ЦСОП изучават различни техники за оцветяване и апликиране, участват в конкурси за рисунка и изложби с различна тематика. Получават редица награди и грамоти.