Адрес: гр. Габрово, ул. "Любен Каравелов" № 48

Директор: д-р Богдан Андреев

Тел.: 066 807 087

Заместник-директор УД: Дарин Цанев

Заместник-директор АСД: Нели Милчева

Тел.: 066 807 087

E-mail: sou_rkarolev@mail.bg

Web-site: www.raichokarolev.com

СУ “Райчо Каролев” – Габрово е отваря врати на 15.09.1976 г. и носи името „Таня Карпинская”. Първите му ученици са на брой 851 и към училището е открит първият спортен интернат в региона. Оборудвано е с най-нови за времето учебно-технически средства и богата училищна библиотека, която днес разполага със 7 000 тома художествена, научна и методическа литература. СУ „Райчо Каролев” – град Габрово е средно училище, в което се обучават ученици от първи до дванадесети клас. Училището осъществява профилирано обучение – Профил „Физическо възпитание и спорт“ за учениците от гимназиален етап.

 Училището разполага със 72 души персонал, от които 56 педагогически и 16 непедагогически .

 През учебната 2019/2020 година в училището се обучават 598 ученици в 26 паралелки, от тях: начален етап I- IV клас - 276 ученици в 12 паралелки, прогимназиален етап V- VII клас - 226 ученици в 9 паралелки и гимназиален етап VIII-XII клас – 96 ученици в 5 паралелки.

Училищният сграден фонд включва 5 корпуса, както следва: 2 учебни корпуса с 26 класни стаи, 11 броя кабинети и учебни работилници; 1 административен корпус; столова и кухненски блок; 2 физкултурни салона; открити дворни площи с обособени спортни площадки, 2 ресурсни кабинета и стая за занимания по интереси за целодневна организация на учебния ден, училищна библиотека, медицински кабинет и кабинет по дентална медицина.

 Отоплението се осигурява чрез топлоподаване на ТЕЦ – Габрово и газ.

 Транспорт - като средищно училището разполага с четири училищни автобуса.

 Комбинирано спортно игрище, футболно и тенис игрище с изкуствена трева, изкуствено гумено игрище за волейбол;

 Професионални консултации с училищен психолог и логопед;

 Чуждоезиковото обучение;

 Обучение по информационни и компютърни технологии;

 Допълнителни дейности с цел развиване на възможностите на талантливите ученици и повишаване на интелектуалното ниво на всеки ученик;

 Развиване на спортните умения чрез максимално натоварване на спортната база;

 Чрез повишаване професионалните компетентности на учителите се търси подобряване качеството на учебния процес.