Адрес: гр. Габрово, ул. "Любен Каравелов" № 48

Директор: Богдан Андреев

Тел.: 066 807 087

Заместник-директор УД: Дарин Цанев

Заместник-директор АСД: Нели Милчева

Тел.: 066 807 087

E-mail: sou_rkarolev@mail.bg

Web-site: www.raichokarolev.com

СУ “Райчо Каролев” – Габрово е отваря врати на 15.09.1976 г. и носи името „Таня Карпинская”. Първите му ученици са на брой 851 и към училището е открит първият спортен интернат в региона. Оборудвано е с най-нови за времето учебно-технически средства и богата училищна библиотека, която днес разполага със 7 000 тома художествена, научна и методическа литература. СУ „Райчо Каролев” – град Габрово е средно общообразователно училище, в което се обучават ученици от първи до дванадесети клас. Училището организира непрофилирано обучение за учениците от гимназиален етап.

 • Училището разполага със 77 души персонал, от които 60 педагогически и 17 непедагогически .
 • През учебната 2017/2018 година в училището се обучават 655 ученици в 29 паралелки, от тях: начален етап I- IVклас - 319 ученици в 15 паралелки, прогимназиален етап V- VIIклас - 242 ученици в 9 паралелки и гимназиален етап VIII-XII клас – 90 ученици в 5 паралелки.

Училищният сграден фонд включва 5 корпуса, както следва: 2 учебни корпуса с 29 класни стаи, 10 броя кабинети и учебни работилници; 1 администрантивен корпус; столова и кухненски блок; 2 физкултурни салона; открити дворни площи с обособени спортни площадки, ресурсен кабинет и стая за занимания по интереси за целодневна организация на учебния ден, училищна библиотека, медицински кабинет и кабинет по дентална медицина.

 • Отоплението се осигурява чрез топлоподаване на ТЕЦ – Габрово.
 • Транспорт - като средищно училището разполага с три училищни автобуса.
 • Комбинирано спортно игрище, футболно и тенис игрище с изкуствена трева, изкуствено гумено игрище за волейбол;
 • Професионални консултации с училищен психолог и логопед;
 • Чуждоезиковото обучение;
 • Обучение по информационни и компютърни технологии;
 • Допълнителни дейности с цел развиване на възможностите на талантливите ученици и повишаване на интелектуалното ниво на всеки ученик;
 • Развиване на спортните умения чрез максимално натоварване на спортната база;
 • Чрез повишаване професионалните компетентности на учителите се търси подобряване качеството на учебния процес.