Адрес: гр. Габрово, бул. "Могильов" № 69

Директор: Илиана Илиева

Тел.: 066 807 020

Заместник-директор УД: Евгения Банчева

Тел.: 066 807 132

E-mail: оu_sv.sv.kirilimetodii@mail.bg

Web-site: https://sites.google.com/site/svkirilimetodii/

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ отваря врати преди 50 години -  1970 година. То е едно от най-големите, престижни и предпочитани  училища в Габровска област.

През учебната 2018/2019 г. стартира Проект – BG16RFOP001-1.016-0002 „Инвестиции в съвременна образователна инфраструктура в община Габрово“,  който  модернизира и  поднови и осъвремени основно материалната база и сградата. Направена е  външна тополоизолация,  хидроизолация на покрива,  цялостно са боядисани коридорите, фоайетата, стаите. Оборудван е  нов компютърен кабинет. Осигурен е  интернет достъп във всяка класна стая. Някои  учебни стаи са снабдени  със съвременни технически средства. Отоплението е на газ.

В Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий” - Габрово, поставяме в центъра на образователния процес ученика с неговите  заложби, интереси, потребности и личностно развитие. Даваме възможност на всяко дете да осъзнае и развие своите умения, таланти и потенциал с цел по-добра реализация в живота.

Училището предлага ,  основано на исторически традиции, в атмосфера на етични социални взаимоотношения, гарантирани от толерантност, етническа равнопоставеност и културно сътрудничество.

В ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” –Габрово работи висококвалифициран и отговорен педагогически и непедагогически персонал. Цел на тяхната дейност е стабилна и безопасна учебна среда, която да осигури споделянето на училищните ценности, образователни компетентности и правото на индивидуалност и личностно развитие на всеки ученик.  Училището се ръководи от  директор, подпомаган от:  зам.-директор по учебната дейност,  3-ма главни учители,  62 учители, и 12 непедагогически специалисти.

През учебната 2019/2020 година учениците се обучават  в 27 паралелки. От тях в  начален етап I- IV клас -  17 паралелки, а в прогимназиален етап V- VII клас - 10 паралелки. В целодневна организация на учебния ден са  организирани 19 групи.

 

Разполагаме със съвременни, уютни класни стаи, игротеки, два физкултурни салона, фитнес зала, компютърни кабинети, логопедичен кабинет, ресурсен кабинет, кабинет по музика, кабинет по природни науки,  библиотека, ученически бюфет и столова, книжарница, стоматологичен кабинет.          

Подобряване качеството на учебно-възпитателната работа се осъществява чрез непрекъснато повишаване професионалните компетентности на учителите.

Учебно-възпитателната работа е успешно съчетана с работа в групи за занимания по интереси, което стимулира творчеството и креативността на учениците, развива спортните, нравствени, музикалните и артистичните заложби и уменията им за предприемачество.

Ефективната работа в училището се измерва с постиженията на учениците в различни области и с наградите от международни, национални и областни състезания и НВО.