Адрес: гр. Габрово, бул. "Могильов" № 69

Директор: Илиана Илиева

Тел.: 066 807 020

Заместник-директор УД: Евгения Банчева

Тел.: 066 807 132

Заместник-директор АСД: Данаил Данаилов

Тел.: 066 807 132

E-mail: оu_sv.sv.kirilimetodii@mail.bg

Web-site: https://sites.google.com/site/svkirilimetodii/

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ отваря врати през 1970 година.

Училището разполага с 36 класни стаи, две игротеки, два физкултурни салона, фитнес зала, кабинети/компютърни, логопедичен, ресурсни, музика/, библиотека, ученически бюфет и столова, книжарница, стоматологичен кабинет. 

В училището работят 59 педагогически специалисти и 15 непедагогически специалисти.

  • През учебната 2017/2018 година се обучават 620 ученици в 27 паралелки, от тях: начален етап I- IV клас - 364 ученици в 16 паралелки и прогимназиален етап V- VII клас - 256 ученици в 11 паралелки. В целодневна организация на учебния ден са обхванати 401 ученици в 17 групи.
  • Училището предлага качествено актуално образование, основано на исторически традиции в атмосфера на етични социални взаимоотношения, гарантирани от толерантност, етническа равнопоставеност и културно сътрудничество.
  • Осигуряваме качествено образование, чрез високо квалифицирани педагогически специалисти и добро сътрудничество с родители и  Обществени организации.
  • Подобряване качеството на учебно- възпитателната работа се осъществява чрез непрекъснато повишаване професионалните компетентности на учителите.
  • Училището разполага с педагогически съветник, логопед, ресурсен учител, които подпомагат развитието на учениците и пълноценното им включване в учения процес.
  • Учебно- възпитателната работа е успешно съчетана с работа по проекти, което стимулира творчеството и креативността на учениците, развива спортните, музикалните и артистичните заложби и уменията им за предприемачество.
  • Ефективната работа в училището се измерва с постиженията на учениците в различни области и с наградите от международни, национални и областни състезания.