Адрес: гр. Габрово, бул. "Столетов" № 42

Директор: Марияна Колева

Тел.: 066 808 244

E-mail: sou_hr_botev_gabr@abv.bg

Web-site: ou-hristobotev-bg.com

ОУ ,,Христо Ботев“ е създадено  през  1862 година и вече 155 години допринася за качественото  образование в Област Габрово и  за успехите на своите възпитаници.

От 2011 година  сградата на училището е обновена и санирана, а от 2014 година е и газифицирана. През 2015 година е открит втори модерен компютърен кабинет, а обучението по английски език се осъществява с помощта на интерактивни подходи. През 2017/2018г. ОУ ,,Христо Ботев“е включено в списъка на иновативните училища по проект „Ранно чуждоезиково обучение чрез прилагане на иновативни подходи“.

 • За обучението и възпитанието на учениците се грижат 20 старши и двама главни учители, педагогически съветник, логопед и ресурсен учител.
 • През учебната 2018/2019 година в училището се обучават 240 ученици в 12 паралелки, от тях: начален етап I - IV клас - 139 ученици в 7 паралелки и прогимназиален етап V - VIII клас 101ученици в 5 паралелки.

В  ОУ ,,Христо Ботев“ Вие имате възможност за:

 • Обучение с квалифицирани педагогически специалисти;
 • Участие в извънкласни дейности: вокална група, народни хора,  детски театър, мажоретен състав, баскетбол, футбол, джудо; 
 • Безплатен транспорт с училищен автобус;
 • Безплатна закуска, мляко и плод за учениците 1-4 клас, за социално слабите и изявени ученици;
 • Столово хранене и училищен бюфет;
 • Целодневно обгрижване на учениците;
 • Ползване на медицински, стоматологичен, логопедичен и  ресурсен кабинет, библиотека, педагогически съветник

Материална база

 • Уютни класни стаи;
 • Компютърен кабинет;
 • Мултимедиен кабинет;
 • Интерактивен кабинет по английски език;
 • Интерактивен кабинет по руски език;
 • Физкултурни салона (2 бр.);
 • Спортни площадки (2 бр.);
 • Фитнес зала;
 • Модерна игротека;
 • Ресурсен кабинет;
 • Логопедичен кабинет;
 • Медицински кабинет;
 • Библиотека;
 • Актова зала;
 • Специализирани кабинети за обучение по химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, музика, домашен бит и техника, изобразително изкуство, безопасност на движението, интерактивен езиков кабинет;
 • Клуб по шахмат.

Училището разполага с модерна материално-техническа база отговаряща на съвременните изисквания. Учениците получават много добра общообразователна подготовка по всички учебни дисциплини, засилено чуждоезиково обучение в интерактивна среда, изучаване на втори чужд език – руски от трети до седми клас. ОУ „Христо Ботев” е място за личностно развитие на учениците, за изява на техните способности и дарования.

Извънкласни дейности по интереси

Вокална група, народни танци, детски театър, мажоретен състав, баскетбол, футбол, джудо

Работа по проекти

 • "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане целодневна организация на учебния процес";
 • "Ранно чуждоезиково обучение чрез прилагане на иновативни подходи";
 • „ИКТ в училище”;
 • "Училищен плод и училищно мляко";
 • Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда" по модул – Осигуряване на ученически шкафчета;
 • Национална кампания "Чиста околна среда – 2018"- "Да опазваш природата и здравето на децата – това е родолюбие" - ПУДООС.