Адрес: гр. Габрово, ул. "Неофит Рилски" № 17

Директор: Мая Колева

Тел.: 066 804 792

Заместник-директор: 

Тел.: 066 804 792

E-mail: ou_neofit.rilski.gb@abv.bg

Web-site:  http://www.neofitrilski.com/ 

ОУ "Неофит Рилски" - гр. Габрово е едно от най-старите училища в града. Построено е през 1927 г. Основано преди 90 години, то разполага с модерна база - игротека, съвременна компютърна зала, кабинет по природни науки, музика, изобразително изкуство и готварство, фитнес зала и зала за танци, библиотека с богат книжен фонд и интернет достъп, ученически стол и медицински кабинет., предоставяща условия за съвременен учебен процес и осигурява качествено и достъпно обучение според държавните образователни изисквания и стандарти. 

 • През учебната 2018/2019 година в училището се обучават 487 ученици в 19 паралелки, от тях: начален етап I- IV клас - 258 ученици в 11 паралелки и прогимназиален етап V- VIII клас - 229 ученици в 8 паралелки.
 • Обучението се провежда в светли, слънчеви и просторни класни стаи. Учебната база непрекъснато се обновява и модернизира. Приоритет на училището е съчетаване на обучението по математика, български език и литература, информационни технологии, чужди езици и дейности, осмислящи свободното време на учениците.
 • Преподавателският екип работи за изграждането на творчески, родолюбиви и самостоятелни личности.
 • Училището организира разнообразни културни дейности, които създават благоприятни условия за сътрудничество между учители, ученици и родители.
 • Изгражда и съхранява у децата положителна нагласа към заобикалящия свят и поведение на толерантност и уважение към отделната личност.
 • Ученическото творчество подпомага усвояването на учебното съдържание и освобождава децата в себеизявата им.
 • Образователния процес успешно се съчетава с работата по проекти, които стимулират изявата на личността, създават се умения за работа в екип, за пълноценното общуване и възприемане, осъзнаване и натрупване на знания и културни модели.
 • Сградата на училището е газифицирана и санирана.
 • В училището успешно се прилагат проекти, насочени към степента на усвояване на учебния материал и задържането на учениците в училище.
 • Учениците всяка година заемат призови места в общински, областни, национални и международни състезания в областта на науките, изкуствата и спорта.
 • В училището се предоставят професионални консултации с училищен психолог и логопед.