Съгласно разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост /oбнародван в ДВ, бр. 6 от 23.01.2009 г., в сила от 01.05.2009 г./, чл. 44 (1) Общинската или районната администрация създава и поддържа публичен регистър на сградите или отделните входове в режим на етажната собственост, които се намират на територията й.

НАПОМНЯМЕ ВИ, ЧЕ

30 ЮНИ 2010 г. е определен за КРАЕН СРОК, до който трябва да бъде свикано Общо събрание в етажната собственост и да се извърши вписването в Книгата на собствениците.

В същия срок – 30 ЮНИ 2010 г., трябва да бъде подадено и заявлението за вписване в Публичния регистър на сградите или отделните входове в режим на етажна собственост, който е създаден и се поддържа от Общинска администрация - Габрово.

Образец на заявлението, както и допълнителна информация, можете да получите на интернет страницата на Община Габрово, на адрес: www.gabrovo.bg или на място – в Центъра за информация и услуги на гражданите.