Община Габрово обявява обществена поръчка

„Изпълнение на Инженеринг за изграждане на сцена на открито в „РЕМО „ЕТЪР“, в рамките на проект „РЕМО „ЕТЪР“ – МУЗЕЙ ЗА КРЕАТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ“, финансиран по ОПРР 2014-2020 г.
Необходимо е да бъде изпълнен инженеринг, включващ 3 основни дейности:

 • Дейност I: Изработване на Работен проект за обекта и дейности представляващи условие, следствие или допълнение към тях:
 • Изготвяне на Работен проект по всички части, съгласно Техническото задание и техническата спецификация на поръчката;
 • Отстраняване за сметка на изпълнителя на евентуални недостатъци в проекта, установени в хода на оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите;
 • Поемане на отговорност за качеството на проекта по време на изпълнение.
 • Дейност II: Свързани с изпълнението на доставно-монтажните строителни дейности на строежа.
 • Видовете работи се изпълняват, съгласно одобрения проект и след издадено и влязло в сила разрешение за поставяне. Изпълнението на дейностите се извършва в съответствие с изискванията на българското законодателство, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, както и добрите строителни практики в Република България и в Европейския съюз;
 • Изпълнението на поръчката е съгласно изготвената от изпълнителя и одобрена от Възложителя техническа документация на работния проект, в съответствие с Обяснителната записка и графичната част към нея;
 • Доставяне и изграждане с материали, съответстващи на заданието и техническите изисквания към продукта;
 • Отстраняване на недостатъци, установени при предаването на сцената и приемането й от Възложителя;
 • Гаранционно поддържане на мобилната сцена, включващо отстраняване на проявени дефекти през времето на гаранционния срок съгласно действащото Законодателство в страната към момента на изпълнението.
 • Дейност III : Дейности по изпълнението на Авторски надзор:
 • Извършване на контрол и консултации на строителната площадка, относно съответствие на дейностите с оригиналния инвестиционен проект;
 • Провеждане на срещи и заседания, свързани с реализацията на обекта;
 • Отстраняване за своя сметка на недостатъците на проекта, установени в хода на проверките на консултанта, извършващ оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите или по време на извършване на строителството;
 • Проектантският екип ще изпълнява и авторски надзор за етапа на изработване на конструкцията на съоръжението и по време на поставянето и оборудването му на място, с оглед изпълнение на изискването за „непосредствено ръководство на дейностите“, съгласно чл. 164 ал. 1 от ЗКН.

Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат са посочени в Техническата спецификация и приложенията към нея, неразделна част от настоящата документация.

Повече информация можете да намерите в линка