Коледно – новогодишен открит базар ще се проведе на площада пред Общината. Началото ще бъде дадено на 19 и 20 декември с традиционния фермерски базар, организиран от Фондация „ОТ БГ“, който този път ще предлага освен храни и напитки от регистрирани ферми и земеделски производители и богат избор от ръкоделия и коледни подаръци на занаятчии и творци.

За периода от 10 до 31 декември, на разположение на желаещите търговци са и 3 броя дървени къщички, в които могат да се извършват следните дейности по време на базара:

  • Търговия с хранителни изделия и напитки;
  • Търговия с промишлени и занаятчийски изделия и произведения на изкуството. Могат да участват  художници, занаятчии и фирми, представящи собствено производство и търговци на стоки с подаръчен характер - коледни сувенири, коледна украса, коледни играчки, бижута, сурвакници, коледни картички и др. артикули, съответстващи на коледно - новогодишната тематика на базара.                     

Условия за участие и заемане на дървена къщичка

1. Желаещите да участват в базара подават Заявление по образец за издаване на разрешение за съответната дейност, обявена по - горе.

2. Заявленията се приемат в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на Община Габрово от 2 до 9 декември 2020 г. включително.

3. Не се допускат до участие лица, чиито документи не отговарят на изискванията или стоковият асортимент не съответства на посочените по – горе дейности.

4. Подаването на заявление се счита за съгласие с условията на регламента за участие.

5. Разрешенията за участие се получават в ЦИУГ на Община Габрово от 10 декември 2020 г.

6. Разрешенията се получават след заплащане в брой на касата на Община Габрово или по сметката на Община Габрово, дължимата за времето на ползване такса в размер 24,00 лв. на ден и депозит от 200,00 лв., съгласно Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Габрово.

7. Неполучаването на разрешението в указания срок, се счита за отказ и незаетата къщичка се предоставя на следващия, подал заявление.

8. Къщичките се предоставят по реда на регистриране на подаденото заявление за участие в деловодната система на Общината, до изчерпване на броя им.

Задължения на участниците в базара

1. Участниците се задължават да спазват всички изисквания и условия на Наредбата за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово.

2. Участниците се задължават да извършват търговска дейност само с изделия, съответстващи на конкретния повод на организирания базар.

3. Участниците се задължават да спазват изискванията по охрана на труда, противопожарна охрана, както и да поддържат къщичката, прилежащите пространства и търговските изделията в добър естетически вид.

4. Участниците сами осигуряват необходимото за осъществяване на търговската дейност оборудване.

5. При нанесени щети по дървената къщичка, в следствие на вандализъм, ползвателят е длъжен незабавно да уведоми органите на реда и Община Габрово.

6. След приключване на базара, ползвателят е длъжен в срок до 3 работни дни, след получаване на фактура от Община Габрово, да възстанови разходите за изразходваната за времето на ползване на къщичката електроенергия. Разходите се изчисляват на база показания на измервателните уреди и съответните единични цени на енергоносителите към момента на ползване. Измервателните уреди се засичат в присъствието на ползвателя или негов представител преди началото и след края ползване.

7. Преди началото (на 10.12.2020 от 09:00 ч.) и след края на периода на ползване (на 31.12.2020 г. от 12:00 ч.) ползвателят или негов представител и представител на Община Габрово извършват оглед на състояние на къщичката и подписват Протокол за състоянието на къщичката.

8. В случай, че не са установени щети или липси, внесеният от ползвателя депозит се освобождава в 5-дневен срок от внасяне на средствата за покриване на разходите за електроенергия в Община Габрово. Депозитът се задържа при констатиране на щети или незаплащане на разходите в указания срок.

Общи положения

1. Община Габрово има право да прекрати отношения с търговец, ако характерът и качеството на предлаганите изделия не отговарят на условията и целите на базара.

2. При нарушение на чл.7, ал.1, т.10 и т.11 и чл.10 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на община Габрово, къщичката следва да се освободи и внесеният депозит НЕ СЕ освобождава.

3. Община Габрово не носи отговорност за щети, нанесени върху търговските изделия от природни бедствия и кражби.

4. Ползвателят не носи отговорност за щети, нанесени върху къщичката от природни бедствия.

5. Община Габрово си запазва правото да взема решения по разпределение на местата на къщичките и ползвателите.

Допълнителни условия

1. За нормалното протичане на базара Община Габрово осигурява:

- възмездно ел. захранване на местата, като консумираната ел. енергия ще се отчита по индивидуални електромери  и заплаща при приключването на базара.

- кошчета за отпадъци за местата за търговия с храни.