Община Габрово уведомява своите данъкоплатци, че от средата на месец ноември на интернет адрес www.gabrovo.bg в раздел „Местни данъци и такси“, е създадена възможност за подаване по електронен път на декларация по чл. 14 от ЗМДТ /за облагане с данък върху недвижимите имоти/.

Декларацията се подава при:

 • придобиване на новопостроен недвижим имот, който не подлежи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията;
 • придобиване на недвижим имот по наследство;
 • предоставяне на право на управление върху държавен/общински имот; 
 • придобиване на новопостроен или придобит по друг начин недвижим имот от предприятие или учредяване на ограничено вещно право на ползване върху недвижим имот на предприятие;
 • учредяване право на концесия върху недвижим имот;
 • преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка;
 • подаване на коригираща декларация за деклариран имот;

Не се подава декларация за недвижимите имоти и ограничените вещни права, придобити, с изключение на придобитите от предприятия, по възмезден или безвъзмезден начин, чрез правна сделка или по давност /по раздел трети, глава втора от Закона за местните данъци и такси/.

Не се подава декларация и при промяна в обстоятелства, имащи значение за определяне на данъка, когато същите са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството ѝ на възложител по Закона за устройство на територията.

Декларацията се подава от данъчно задължените по Закона за местните данъци и такси лица, а това са:

 • собствениците на облагаем с данък недвижим имот;
 • лицето, на което е предоставено правото на управление върху имоти - държавна или общинска собственост;
 • ползвателят - предприятие, когато върху имота е учредено вещно право на ползване;
 • концесионерът - при учредено право на концесия;

Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици и ползватели.

Декларацията се подава в:

 • двумесечен срок от придобиването на облагаем с данък недвижим имот, включително предоставяне на право на управление или учредяване на право на ползване/концесия върху такъв имот, съответно от промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка;
 • шестмесечен срок от откриване на наследството, когато недвижим имот се придобива по наследство;

В раздела е подробно описано какви документи са необходими да бъдат приложени. Всяко физическо или юридическо лице, което желае да се възползва от тази услуга трябва да притежава валиден електронен подпис.