Община Габрово уведомява своите данъкоплатци, че от средата на месец ноември на интернет адрес www.gabrovo.bg в раздел „Местни данъци и такси“, е създадена възможност за подаване по електронен път на декларация по чл. 14 от ЗМДТ /за облагане с данък върху недвижимите имоти/.

Декларацията се подава при:

 • придобиване на новопостроен недвижим имот, който не подлежи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията;
 • придобиване на недвижим имот по наследство;
 • предоставяне на право на управление върху държавен/общински имот; 
 • придобиване на новопостроен или придобит по друг начин недвижим имот от предприятие или учредяване на ограничено вещно право на ползване върху недвижим имот на предприятие;
 • учредяване право на концесия върху недвижим имот;
 • преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка;
 • подаване на коригираща декларация за деклариран имот;

Не се подава декларация за недвижимите имоти и ограничените вещни права, придобити, с изключение на придобитите от предприятия, по възмезден или безвъзмезден начин, чрез правна сделка или по давност /по раздел трети, глава втора от Закона за местните данъци и такси/.

Не се подава декларация и при промяна в обстоятелства, имащи значение за определяне на данъка, когато същите са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството ѝ на възложител по Закона за устройство на територията.

Декларацията се подава от данъчно задължените по Закона за местните данъци и такси лица, а това са:

 • собствениците на облагаем с данък недвижим имот;
 • лицето, на което е предоставено правото на управление върху имоти - държавна или общинска собственост;
 • ползвателят - предприятие, когато върху имота е учредено вещно право на ползване;
 • концесионерът - при учредено право на концесия;

Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици и ползватели.

Декларацията се подава в:

 • двумесечен срок от придобиването на облагаем с данък недвижим имот, включително предоставяне на право на управление или учредяване на право на ползване/концесия върху такъв имот, съответно от промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка;
 • шестмесечен срок от откриване на наследството, когато недвижим имот се придобива по наследство;

В раздела е подробно описано какви документи са необходими да бъдат приложени. Всяко физическо или юридическо лице, което желае да се възползва от тази услуга трябва да притежава валиден електронен подпис.

От 23.11 до 11.12 децата в предучилищна възраст в детските градини в община Габрово могат да отсъстват по желание на родителите
22 ноември 2020
Удължава се срокът за набиране на преброители и контрольори
23 ноември 2020