Община Габрово беше домакин на среща по проект „Нови перспективи в образованието на родители“ по програма „Учене през целия живот“. В него участват организации от Испания, Франция, Италия, Турция и България. Целта на посещението беше да се запознаят с опита ни в привличането на родителите като активни участници в образованието на децата.

Представители на отдел „Образование“, Центъра за обществена подкрепа, общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и на общинското училищно настоятелство разказаха за направеното в тази посока и посочиха някои фактори, които трябва да се имат предвид по отношение на работата с родителите – един от тях е постоянното движение на хора, което пречи да се работи достатъчно със семействата. В същото време все повече родители търсят помощта на специалистите от Центъра за обществена подкрепа. Активни са и родителите на децата в детските градини, които посещават „Училище за родители“.

Гостите също изразиха готовност да споделят своите практики. На база направеното досега, според тях тук могат да се създадат много добри структури за работа с родители. Координаторът на проекта за България Мариана Георгиева посочи, че добрият опит е станал причина пред специалистите от чужбина да бъде представена именно община Габрово.

В последващ етап проектът предвижда обучение на педагогически съветници в работа с родители.

В Етъра ще гонят лошотиите с лескова тояга и огън
23 март 2011
На добър час на Европейската квалификация по хандбал за девойки
25 март 2011