Първите семейства, кандидатствали за подкрепа от Общинския социален фонд COVID-19, вече са одобрени.

Те ще получат ваучери за хранителни продукти на стойност от 50 лв. до 170 лв., съобразно броя на членовете в семейството.

Ваучерите са валидни само в търговски обекти за хранителни стоки на територията на община Габрово.

Подпомагането се извършва по утвърдени от кмета на Габрово критерии за подпомагане на нуждаещи се лица и семейства, изпитващи затруднения в резултат на икономическите ефекти и последствия от въздействието на пандемията, чрез Общински социален фонд COVID-19

Съгласно критериите, кандидатстващите за подкрепа трябва да отговарят на следните условия: поне един пълнолетен член на семейството да е с адресна регистрация по постоянен и/или настоящ адрес на територията на община Габрово и месечният доход на член от семейството за предходния календарен месец да е в размер по-нисък или равен на 225 лв.

Фондът разполага със средства в размер на 30 000 лв. Целевите групи, които се подпомагат от него, са безработни, самоосигуряващи се лица, както и такива в неплатен отпуск.

Лицата, желаещи да кандидатстват за получаване на тази подкрепа, е необходимо да подадат заявление-декларация (по образец), като това може да стане лично в Център за информация и услуги на гражданите, при Община Габрово, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път с квалифициран електронен подпис.

С критериите за подпомагане, образеца на заявлението за кандидатстване и с всички изискуеми, придружаващи документи може да се запознаете на сайта на Община Габрово - секция „COVID 19“, Раздел „Общински социален фонд“, както и на място в Центъра за информация и услуги на гражданите в общинската администрация.

Община Габрово благодари за подкрепата на “Томбоу България” ООД, които изработиха и доставиха безвъзмездно ваучерите за целите на Фонд COVID-19.

Пълният списък с магазините, в които могат да се ползват ваучерите, предоставени от Фонд COVID-19, можете да видите тук.