На свое заседание на 16 декември 2010 г. Обществения съвет за култура към Община Габрово, избра иновативно събитие, за което ще се кандидатства по Схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”.
Събитието бе избрано след проведено широко обществено проучване – анализ на нуждите, по време на което бяха събрани над 50 предложения. Те бяха тематично оформени в три групи събития – Фестивал „Лъката”, Младите и Хуморът.
Предложението на Община Габрово ще носи името „Габрово – индустрия за нова градска култура” и ще бъде насочено към утвърждаването на Габрово като столица на хумора; развиване и разширяване на Карнавала на хумора; инвестиция в съвременни форми на арт изяви; привличане на нови участници и публики.
Концепцията за нова градска култура залага на активното участие на по-голям брой и различни групи от местното население. Тя ще привлича интерес в посока културен център – периферия на града, чрез разнообразяване на формите и пространствата за изява. Концепцията цели въвеждането на нови методи за изграждане на “образа” на града, в основата, на които стои възраждането на образа на квартала.