Тарифа за определяне на началните или наемни цени на отдадените под наем общински недвижими имоти и движими вещи

Съгласно чл.95, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ на Общински съвет - Габрово, ежегодно до края на месец февруари, кметът на Общината има право да внесе в Общински съвет мотивирано становище относно необходимостта от промяна на Тарифата за определяне на начални или наемни цени за отдаване под наем за 1 кв.м. реална площ от общински недвижими имоти, движими вещи, на база отчетената от Националния статистически институт инфлация за предходната година.

Индексът на потребителските цени за периода януари - декември 2019 г., отчетен по официални данни на НСИ, е 103.2%, т.е. инфлацията е 3.2%. Тарифата - Приложение 1 към НРПУРОИ не е актуализирана от м. март 2012 г.

В конкретния случай, становището на кмета на община Габрово е за непромяна на Тарифата, Приложение 1 към НРПУРОИ, поради факта, че индексът е маловажен за финансовия резултат на Община Габрово от наеми на нежилищни имоти.

Приети бяха отчета за изпълнение на Програмата за развитие на туризма на територията на община Габрово през 2019 г. и Програмата за развитие на туризма на територията на община Габрово през 2020 г.

Според планираните дейности, през 2020 г. маркетинга и рекламата на регион Габрово ще се осъществява чрез съвместни продукти и дейности със съседните на Габрово общини. Ще продължат участията в туристически изложения, форуми и бизнес срещи в страната и в чужбина. Габрово ще се позиционира адекватно в интернет пространството чрез туристическия си портал www.visit.gabrovo.bg и мобилно приложение. Дестинацията Габрово ще се популяризира и чрез дейностите в Мрежата за креативен туризъм.

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ при Община Габрово през 2019 г.

През изминалата година на отчет в детска педагогическа стая са водени 121 деца, като 43 от тях са заведени на отчет. Броят на водените на отчет в ДПС деца през 2019 г. е с 25 по-голям от броя им през 2018 г. Броят на делата е с 19,6 % по-голям в сравнение с 2018 г., а броят на извършителите – с 41 %. През годината 15 възпитателни дела са за извършени противообществени прояви /2 за бягства от дома; 1 за проява на насилие и агресия; 1 за непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място; 2 за просия и 9 – за други/. Тридесет и едно дела са за извършени престъпления и 5 са за административни нарушения, свързани с Наредбата за опазване на обществения ред и сигурността на територията на общината и Наредба за чистотата в габровската община.

През 2019 г. МКБППМН е работила с 15 обществени възпитатели. Анализът показва, че, с малки изключения, благодарение на специализираните педагози, децата са преустановили извършването на противообществени прояви и престъпления.

Отчетът за изпълнение на Общинския план за младежта на Община Габрово за 2019 година бе приет, а предложението за определяне на зони за платено паркиране на територията на гр. Габрово бе оттеглено, поради необходимост от доработване и провеждането на допълнителни срещи с граждани, които живеят в  зоните, предвидени за платено паркиране.

Протоколи с Решенията на Общински съвет – Габрово, от заседанието на 27 февруари 2020 г., могат да бъдат разгледани на сайта на Община Габрово www.gabrovo.bg, секция Общински съвет, Решения.