Общинско предприятие "Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово" набира кандидати за работа на длъжност старши инспектор - контрол по управление на отпадъците.

Основна цел на длъжността:

 • Да осъществява превантивен, текущ и последващ контрол по спазването от страна на всички юридически и физически лица на територията на община Габрово на Закона за управление на отпадъците и Наредбата на Общински съвет, издадена по чл.22 от същия закон, както и на другите нормативни актове на Общински съвет Габрово, на законите и подзаконовите нормативни актове и на договори, по които страна е Община Габрово, когато такива са му възложени от Кмета на Община Габрово.
 • Осъществява административно–наказателна отговорност по предвидения законов ред.
 • Да осъществява текущ и последващ контрол върху дейността на фирми, ангажирани с поддържане чистотата, сметосъбиране, сметоизвозване на територията на Регион Габрово, общините Габрово и Трявна
 • Да извършва текущ и последващ контрол върху физически и юридически лица за генерираните от тях битови и производствени отпадъци на територията на Регион Габрово, общините Габрово и Трявна .
 • Да извършва превантивен, текущ и последващ контрол върху физически и юридически лица на територията на Регион Габрово, общините Габрово и Трявна за изпълнение на задълженията им, относно разделното събиране на отпадъците, съгласно чл. 33, ал.4 и ал.5 от Закон за управление на отпадъците.
 • Оперативно отработва сигнали за нарушения на Наредби на Общински съвет - Габрово, закони и подзаконови нормативни актове, когато такива са му възложени от Кмета на Община Габрово.

Изисквания за заемане на длъжността:

Образователна степен: висше образование

Професионална област: без предпочитание

Професионален опит: не се изисква

Компютърна грамотност – работа с Microsoft Office (Word и Excel)

Предимство– свидетелство за управление на МПС, категория В

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление за назначаване;
 • мотивационно писмо;
 • автобиография;
 • копия от документи за придобита образователно - квалификационна степен;
 • копия от документи за допълнителни квалификации и правоспособност (при наличие на такива);
 • копия от документи, удостоверяващи професионалния опит;
 • копие от свидетелство за управление на МПС (при наличие на такова).

Документи се приемат до 24.02.2020 г. в деловодството на ОП Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово (община Габрово, с. Седянковци).

Подборът ще се извърши по документи, събеседване и практически изпит по компютърна грамотност.

Списъкът с допуснатите до събеседване и практически изпит по компютърна грамотност, както и мястото, датата, и часът на провеждане ще се обявят на 26.02.2020 г. на сайта на Община Габрово. За справка тел.: 0885 099 619 – инж. Даниела Димитрова.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.