На първото си редовно заседание за тази година, вчера, Общински съвет – Габрово прие бюджета на Община Габрово за 2020 г. Бюджетът е съобразен със стратегическите приоритети и годишните цели на общината, заложени в Общинския план за развитие на община Габрово 2014 –2020 г., Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014 –2020 г. като са отчетени и външните финансово - икономически фактори.

Общата рамка на бюджета е 58 484 229 лв, като приходната част за 2020 г. е с 6 367 895 лв повече спрямо първоначалния бюджет за 2019г. Размерът на планираните общински приходи е 27 551 970 лв, като те са направени на база действащите ставки за данъци и такси, извършен анализ на събираемостта през предходните години и изключени еднократни плащания с инцидентен характер. Държавното дофинансиране е в размер на 30 932 259 лв. Общият обем на инвестиционната програма по бюджета на Община Габрово е в размер на 10 619 282 лв., а годишната задача за 2020 г.  е  8 163 310 лв.

Приет бе Отчет за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2019 година, Програмата за текущата година както и Стратегия за управлението на общинската собственост на община Габрово за периода 2020 – 2023 г. Според прогнозата за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост, заложените приходи от такива сделки за 2020 г. са 700 000 лв, като това включва продажба на сгради и жилища, земя и учредяване право на строеж. В списъка с обектите са включени два имота, разположени в централна градска част, непосредствено до идеалния административен и търговски център, което ги прави привлекателни по отношение на продажба. Това са самостоятелни обекти на ул. „Софроний Врачански“1 и ул.“Радецка“18.

Важен акцент в Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 2020 г. е учредяването на възмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост в кв. „Лъката“, за изграждане на хотелски комплекс.

Имоти, идентифицирани като подходящи за предоставяне на концесия, са плувните басейни в СОУ „Отец Паисий“ и ПМГ „Академик Иван Гюзелев“. За последните два процедурата е вече в ход. Срокът за подаване на документи е 2 март 2020 г., а пълен достъп до пълната документация може да се види тук.

Приети са изменения и допълнения в Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово“, като се увеличава с 4 щатни бройки числеността на персонала /от 17 стават 21/, поради извършването на допълнителни дейности, свързани с управление на различните потоци отпадъци, инвестициите в машини и съоръжения, работа с населението и мотивация при разделянето на отпадъците при източника, последващ контрол и налагане на санкции. Правилникът на предприятието се допълва с нов текст, който вменява осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол по спазването от страна на всички юридически и физически лица на територията на община Габрово на Закона за управление на отпадъците и Наредбата на Общински съвет, издадена по чл.22 от същия закон, както и на други нормативни актове, свързани суправлението на отпадъците, когато такива са му възложени от Кмета на община Габрово.

Определени бяха Пълномощията на кметските наместници в община Габрово, съгласно чл.46а, ал.4 от ЗМСМА, според който кметските наместници по места трябва да: организират провеждането на благоустройствени и други мероприятия; да упражняват контрол за законосъобразното използване и отговарят за поддържането и опазването на общинската собственост; изпълняват мерки по опазването на околната среда; водят регистри на населението по гражданско състояние; организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии; организират изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията на съответното населено място; извършват административни услуги и изпълняват функции, възложени от кмета на община Габрово.

Протоколи с Решенията на Общински съвет – Габрово, от заседанието на 30 януари 2020 г., могат да бъдат разгледани на сайта на Община Габрово www.gabrovo.bg , секция Общински съвет, Решения.