Четири обучения за служителите в Център за обществена подкрепа, Център за настаняване от семеен тип и Звено „Майка и бебе” ще организира Община Габрово по проект „Стъпки към самостоятелност”. Той ще стартира през месец март тази година.

Темите на обученията са „Домашно насилие”, „Рисково поведение”, „Семейна медиация” и „Работа с родители”. На тях работещите в социалната сфера ще получат знания за оказване на психологическа и социална подкрепа на жертви и свидетели на насилие, предотвратяване на насилието и трафика на хора, различни техники за посредничество при семейни конфликти, подходи за подкрепа на родители, целящи превенция на изоставянето на деца, изграждане и развитие на родителски умения, работа с родители в траур или родители на деца с увреждания, работа с деца с асоциално или отклоняващо се поведение.

Целта на проекта е да разшири компетенциите на служителите в сферата и повиши ефективността на действащите социални услуги в общината. От обученията ще се възползват 14 души в рамките на 5 месеца. По проекта ще бъде осигурено и техническо оборудване, което след приключването на дейностите ще бъде използвано за нуждите на социалните центрове в общината.

Община Габрово разработва проект за деца с увреждания
17 януари 2011
Подмяна на линейни кранове е причина за спиране на водата
19 януари 2011