Община Габрово е определена за една от пилотните общини за изграждането на „Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания”. Съгласно „Националната карта за резидентните услуги”, изготвена от Държавна агенция за закрила на детето, се предвижда да бъдат създадени 133 центъра за настаняване от семеен тип и 27 защитени жилища в общо 63 общини. Тяхното построяване ще се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие” и по програма „Развитие на селските райони”. Тази съвместна инициатива е първата по рода си у нас.

Община Габрово разработва проект за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за безвъзмездна помощ „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”.

Максималната стойност на проекта за изграждането на „Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания” е 661 395,43 лв., като стойността на СМР, оборудването и обзавеждането е 489 625 лв.

Деинституционализацията, освен извеждане на децата от институциите представлява и създаване на условия за алтернативна на институционалния тип грижа. Това е грижа, по-близка до реалния живот в семейство, по-близка до предизвикателствата на живота - грижа, която позволява на децата да отраснат и да бъдат възпитани по начина, по който са възпитани децата, израстващи в семейна среда. Обгрижването в подобна среда ще даде реален шанс за разгръщане на потенциала им, развиване на личностните им качества и способности, както и цялостната им реализация в обществото.

Основната цел на схемата е да се осигури подходяща, адекватна на потребностите и достъпна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа. Конкретната цел е да се осигури социално включване и равен достъп на децата и младежите с увреждания, настанени в домове за деца с умствена изостаналост, домове за деца с физически увреждания, както и децата с увреждания от домовете за медико-социални грижи.

В центъра за настаняване от семеен тип ще бъдат настанени около 15 деца, които в момента са в различни специализирани институции в страната. Сградата трябва да бъде изградена съгласно стандартите за достъпна архитектурна среда. Тя трябва да е в жилищен район на населено място, по възможност близо до централната градска част, да е отделна, самостоятелно обособена къща, разположена удобно и на леснодостъпно място. Необходима е наличност на транспортна инфраструктура – улична мрежа и тротоари, близо до спирка на обществен транспорт. Центърът за настаняване от семеен тип следва да е на максимум 15 мин. пеша до място за оказване на доболнична и неотложна медицинска помощ. Образователната инфраструктура също трябва да е в близост, по възможност без използване на превозно средство до детски градини и училища, където ще се провежда интегрирано обучение и има изградена достъпна архитектурна среда. Ще се предостави достъп до социални услуги и обществена инфраструктура – магазини, поща, читалище и други.

Към самата сграда също има редица изисквания – по възможност да е на един етаж, да разполага с двор с озеленена площ и детска площадка, да осигурява подходящи условия за живот на деца на различна възраст – от 3 до 18 години. Освен това сградата и помещенията трябва да осигуряват домашна атмосфера и условия за живот, близки до семейните. Стаите ще бъдат за по две деца, ще има и места, където те да съхраняват личните си вещи. Приготвянето на храната трябва да става при домашни условия. Същевременно ще се дава възможност на децата да наблюдават и да вземат участие в приготвянето на храната, според индивидуалните им възможности.

Крайният срок за подаване на проектното предложение е месец юни 2011 година.

Работещите в сферата на образованието с нов колективен трудов договор
12 януари 2011
Община Габрово ще обучава работещи в социалната сфера
18 януари 2011