През месец декември 2010 г. успешно приключва изпълнението на договор № ПО1-12-20/07.12.2009 г. за финансиране на проект „Опазване на биоразнообразието в местността Узана чрез устойчиво управление на територията”. Във връзка с приключване изпълнението на проекта, на 28 декември 2010 г. от 11 часа в заседателната зала на третия етаж в Община Габрово ще се състои заключителна пресконференция.

Проектът беше спечелен от Сдружение за устойчив туризъм „Узана” в партньорство с Община Габрово. Общата му стойност е 67 477,36 евро от които 60 057,51 евро са предоставени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, а останалите са собствен принос.

Като част от дейностите по проекта беше разработена концепция за устойчиво развитие и управление на местността Узана, изграден е високопланински велопарк – част от инфраструктурата за управление на туристопотока и формиране на екологично поведение в съхранена природна среда, издадена е книга „Узана – зеленото сърце на България”. Общата цел на проекта е опазване и намаляване загубата на биоразнообразието в местността Узана и устойчиво управление на приоритетни природни местообитания с европейска и национална значимост, както и резлизиране на ефективно интегрирано управление на защитена по „Натура 2000” зона.

Пресконференцията е отворена за медии, граждани и всички заинтересовани страни.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ФМ на ЕИП по проект „Опазване на биоразнообразието в местността Узана чрез устойчиво управление на територията” (договор № ПО1-12-20/07.12.2009 г.). Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за устойчив туризъм „Узана” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Договарящия орган.