П О К А Н А

ЗА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА

ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2018 г.

На основание Закона за публичните финанси и Наредбата на Общински съвет - Габрово за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Габрово,

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГАБРОВО

И

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО

Канят жителите на Габрово, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, на граждански сдружения, общински съветници, ръководители на бюджетни звена и други заинтересовани лица, да вземат участие в публично обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2018 г. на община Габрово.

Публичното обсъждане ще се проведе на  08.07.2019 г. /понеделник/ от 17.30 часа в Ритуална зала на Община Габрово.

Материалите по отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2018 г. на община Габрово са на разположение в Центъра за информация и услуги на гражданите в сградата на общинската администрация на хартиен носител, публикувани /в секция Документи за публично обсъждане/ на интернет страница на администрацията и тук.

Кметът на Габрово получи Купата на Световната хандбална федерация
7 юли 2019
Акцент на месец юли в Художествена галерия "Христо Цокев"
8 юли 2019