Община Габрово провежда проучване на общественото мнение и анализ на нуждите от иновативно културно събитие във връзка с изготвянето на проектно предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”, приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Регионално развитие".

Очакваме вашите мнения за това какво липсва в културния живот на Габрово, какви нови събития бихме могли да включим в културния календар, кои могат да бъдат доразвити и обогатени. Своите предложения за иновативно културно събитие, с което Община Габрово да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие”, можете да изпращате на e-mail:
marinela@gabrovo.bg до 8 декември 2010 г.

Очакваме да бъдете активни, за да може заедно да определим събитието, което в най-пълна степен задоволява обществения интерес.

Повече за схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития", разбирането на управляващия орган за „иновативно културно събитие” и допустимите дейности за финансиране, можете да прочетете тук.

Завършени ремонти на общинската пътна мрежа
30 ноември 2010
Габрово се включи в отбелязването на Световния ден за борба със СПИН
2 декември 2010