Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”

 

Цел на схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ:

Да се засили ролята на културата като двигател в процеса на обновление и развитие на градските ареали.

 

Какво е иновативно културно събитие?

Иновативните културни събития надхвърлят границите на традиционните художествени прояви, разчупват стандартното мислене и формати; въвеждат нова проблематика или откриват нови интерпретации дори на едни традиционни теми; създават нови форми на самоизява; привличат нови публики; опират се на нови партньорства; отварят границите между творци-професионалисти и аматьори, усвояват нови пространства като сцени на действие; произвеждат нови социални ефекти на солидарност и идентичност, основаваща се върху мястото, квартала, града. Често те се характеризират със синтез на изкуствата, с обединяване на възможностите на изкуство и наука, изкуство и педагогика, култура, екология, здравеопазване, спорт; при реализирането на тези събития се използват и нови технологии, (включително технологиите на широкото участие – participative technologies), нови канали за информация и нови модели на потребление.

В категорията „иновативно културно събитие” спадат всички културни събития, свързани със създаването, съхраняването, разпространението, възприемането и, изследването на културни продукти, артистични произведения и практики, които се характеризират с новаторски подход:

- по отношение на художествените практики (синтез на изкуствата);

- по отношение на предполагаемите целеви групи (способност да се привлекат нови публики или да се промени позицията на публиката от пасивни зрители в активни съучастници в събитието; технология на широкото участие и метод на „планиране с широко включване” на културната дейност);

- по отношение на авторите / изпълнителите (мобилизира потенциала на представители на различни социални групи или на различни социални субекти, свързани с управлението и развитието на културната инфраструктура на града);

- по отношение на социалните ефекти (изкуството като социален интегратор или като генератор на нови културни и социални практики).

 

Допустими дейности за финансиране:

1. Организиране и/или провеждане на иновативни културни събития и прилагане на добри практики, с цел обогатяване на културния живот и повишаване на привлекателността на населените места в агломерационните ареали и изграждане на местната идентичност.

2. Дейности за обществено осведомяване, промотиране и реклама на провежданите иновативни културни събития;

3. Дребномащабни инфраструктурни дейности, свързани с организацията и провеждането на иновативното културно събитие (изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, реализация на дейности по благоустрояване и/или озеленяване на пространства, ремонт, реконструкция, обновяване на сгради, пряко свързани с изпълнение на иновативното културно събитие) - в размер до 10% от общите преки допустими разходи;

4. Осигуряване на подходящо оборудване и обзавеждане, свързано с организираните събития: закупуване на технически съоръжения и оборудване (сцени, ограждения, озвучителна, осветителна и видео техника, мултимедия, екрани и др.) - до 20% от преките допустими разходи по проекта.

 

 

 

<>