На последното си заседание, проведено на 30 август, общинските съветници одобриха включването на Община Габрово като член в Мрежата за креативен туризъм. Мрежата е международна организация, създадена през 2010 г. в Барселона. В нея членуват държави като Бразилия, Франция, Испания, Италия, Тайланд, Канада, Япония и много други. Тя активно си партнира с ЮНЕСКО, а в края на 2017 г. Габрово бе избран за Творчески град на занаятите и фолклорното изкуство от Мрежата на творческите градове към ЮНЕСКО. Членство ще предостави възможности за реализирането на творческа туристическа програма, дигитален маркетинг, публикуване на информация за Габрово като туристическа дестинация в бюлетина на мрежата, чрез което ще се достигнат хиляди контакти като медии, туроператори, културни мрежи, асоциации на изкуствата и университети. Членството ще осигури популяризиране на региона на значими международни туристическия форуми.

Подкрепени бяха исканията на директорите на НУ „Васил Левски“, СУ „Райчо Каролев“ и СУ „Отец Паисий“ да им се разреши формиране на паралелки с брой на учениците под установения минимум за учебната 2018/2019 г. С решението си те утвърдиха през новата учебна година в общинските училища да бъдат формирани 9 такива паралелки. Исканията на директорите са подкрепени и от РУО – Габрово и са съгласно Приложение № 7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Местният парламент реши три габровски училища – ОУ „Христо Ботев“, СУ „Райчо Каролев“ и СУ „Отец Паисий“ да бъдат предложени пред МОН за включване в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2018/2019 година. В средищното училище се обучават деца от населени места на територията на общината или от съседни общини, в които няма училище. ОУ „Христо Боотев“ е средищно училище за ученици от І до VІІ клас на деца от селата Жълтеш, Борики и Чарково. СУ „Райчо Каролев“ е средищно училище за ученици от І до ХІІ клас на деца от селата Армени, Враниловци, Гарвани, Гергини, Гледаци, Горно Поповци, Гъбене, Драгановци, Музга, Николчовци, Пецовци, Поповци, Райновци, Райчевци, Смиловци, Яворец и Янковци. СУ „Отец Паисий“ е средищно училище за ученици от І до ХІІ клас на деца от селата Шарани, Яворец, Враниловци, Гарвани, Гергини, Киевци, Мрахори, Гъбене и Костенковци.

Приети бяха отчетите за изпълнението на бюджета на Община Габрово за 2017 г., за изпълнението на инвестиционната програма за 2017 г. и на инвестиционните разходи по проекти, финансирани със средства на ЕС, за изпълнението на сметките за средствата от ЕС за 2017 г., за състоянието на общинския дълг за 2017 г., както и информацията за основните финансови показатели за 2017 г. на контролираните от общината дружества. Заедно с тях съветниците приеха и одитния доклад за резултатите от извършения годишен финансов одит на Община Габрово за 2017 г. на Сметната палата.

Общинските съветници одобриха предложението улица от кв. Тлъчници, V част, с о. т. 41-40-39-133-38-37-36 между 14, 22 и 23 по плана на Габрово да се именува с името „Надежда“. Изразено беше положително становище на дирекция „Устройство на територията“ към Община Габрово, тъй като улицата обслужва много урегулирани имота, в които има започнат или изграден нов строеж, който предстои да бъде въведен в експлоатация.

На заседанието беше разгледано и предложение по искане на директора на ДТ „Рачо Стоянов“ за предоставяне под наем на общински ведомствени жилища за настаняване на новоназначени актьори и режисьори. Съветниците решиха да намалят броя на жилищата за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди с два броя, с които да увеличат броя на ведомствените жилища от 20 на 22.