Общинският съвет в Габрово прие изпълнението на бюджета на Община Габрово за полугодието на 2018 г. Местният парламент гласува още актуализацията на бюджета и инвестиционната програма на Община Габрово към средата на 2018 г., както и отчетите за дейността на местния парламент и за изпълнението на неговите решения.

Приета беше на първо четене и Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), първо четене. Документът определя реда за придобиване право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост. С решение на местния парламент бе утвърден Правилник за устройството и дейността на общинския Център за подкрепа за личностно развитие „Кариерно ориентиране - Габрово“, чиято дейност е насочена към кариерно ориентиране и консултиране на ученици от 1 до 12 клас в училищата на габровска област.