Приета бе на второ четене Наредба за реда, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Габрово.

Остана предложението в зоните за платено паркиране да бъдат определени 453 платени паркоместа, което е едва 38 % от всички места за паркиране, тъй като в зоните има още 285 безплатни паркоместа и 445 места в междублокови пространства.

С наредбата се урегулират условията и реда за паркиране и престой на територията на Община Габрово. Предвидени са различни условия за кратковременно паркиране за живущите в зоните за платено паркиране, за автомобили обслужващи хора с трайни увреждания и за тези, които притежават екологични автомобили.

Проектът на наредбата бе разгледан на първо четене в края на месец май. В него бяха отразени част от постъпилите мнения и предложения от граждани. По време на заседанията на постоянните комисии и на заседанието на Общинския съвет бяха поставени много въпроси и отправени предложения за редакция на конкретни текстове и въвеждането на различни режими за платено паркиране, с оглед привързаността на лицата към имоти, попадащи в зони за платено паркиране, включително уреждането на правото на паркиране в режим за собственици на нежилищни имоти, както и предплатен абонамент. Конкретизирани бяха препратките към текстове в наредбата или закони, както и еднозначно определени термините спиране, престой и паркиране. Пояснени бяха правата за паркиране на лица с увреждане в и извън определените за тях места. В синхрон с исканията на заинтересовани лица са предвидени текстове, създаващи възможност при паркиране по местоживеене да се използва един талон за повече от един автомобил.

Приемането на наредбата ще бъде последвано от предложение за определяне на зоните за платено паркиране на територията на Община Габрово.

Наредбата ще влезе в сила от началото на месец ноември.