Консултативна група от България взе участие в едноседмично учебно посещение в холандския град Де Билт. По официална покана на заместник-министъра на околната среда и водите Евдокия Манева, участие в групата взе и екологът на Община Габрово инж. Ренета Кънчева.

Работното посещение бе организирано в рамките на подписано двустранно споразумение между холандската Изпълнителна агенция по околна среда и българското Министерство на околната среда и водите, с цел изпълнението на партньорски проект „Управление на биологичните отпадъци – изграждане на инфраструктура за разделно събиране и третиране на биологични отпадъци на регионален принцип”. Участниците в проекта от българска страна са представители на МОСВ, Министерство на земеделието и храните, НСОРБ, РИОСВ, кметове и еколози на Общини.

В рамките на работното си посещение българските експерти са имали възможност да обменят опит и да представят добри практики в разделното събиране и последващо третиране на биоразградимите отпадъци, генерирани от бита, да разгледат видовете инсталации за сортиране, преработка и рециклиране на органични отпадъци, както и да проучат различните форми на регионални сдружения между общини, с цел ефективно управление на този вид отпадъци.

Целта на проекта за двустранно сътрудничество е да се подготви от МОСВ, със съдействието на Холандски консултанти, „Ръководство за управление на биологичните отпадъци в България”. То трябва да подпомогне работата на българските Общини в усилията им за ограничаване депонирането на битови отпадъци, чрез изваждане на съдържащите се в тях годни за рециклиране и последващо оползотворяване на отпадъци от опаковки и биоразградими компоненти.

Сред темите, дискутирани по време на двустранната среща, са „Отговорност на производителите на отпадъци от опаковки”, „Разделно събиране на общински отпадъци и комуникация с населението”, „Маркетинг на компост, получен от зелени отпадъци”, както и „Законови аспекти свързани с приложението на компоста”. Копие от материалите по темите са предоставени на Община Габрово.

Българската делегация е посетила и площадки за сепариране и компостиране, както и рекултивирано депо за смесени битови отпадъци.