Община Габрово уведомява всички физически лица, включително еднолични търговци, които извършват патентна дейност на територията на общината, че следва да подадат патентна декларация по образец в срок до 31 януари на 2018 г. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността. Лицата, които до 31 януари на 2018 г. са подали данъчната декларация и са платили пълния размер на патентния данък, могат да ползват 5 % отстъпка. Сроковете за плащане на данъка са до 31 януари, до 30 април, до 31 юли и до 31 октомври.

До 31 януари се приемат и декларации за облагане с туристически данък за предходната година. Размерът на дължимия данък за всеки месец се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките. Ако в течение на годината лицата не са внасяли този данък, сега ще им бъде начислена лихва за просрочията. Декларациите се подават при всички случаи при издадено удостоверение за категоризация, независимо от спиране или прекратяване на дейността. Напомняме, че всички туристически обекти, които имат издадено удостоверение за категоризиране от Община Габрово, но не са упражнявали дейност в течение на годината, са длъжни да подадат декларация. При неподаване на декларация в срок лицата подлежат на глоба в размер: за физически лица от 20 до 200 лв., а за юридически лица от 100 до 500 лв.

Декларациите следва да се подават в Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Габрово, ул. „Райчо Каролев” № 4, всеки работен ден от 8.15 до 16.30 часа.