Панел „Науката – фактор за устойчиво развитие на градовете и регионите“ в конференцията „Науката среща парламентите и регионите“ е в разгара на дискусията. Той започна с презентации на БАН – „БАН - партньор на регионите“ на чл. -кор. Костадин Ганев, зам.-председател на БАН, представяне на Центъра за компетентности към ТУ – Габрово от доц. д-р Илия Железаров, зам. –ректор на ТУ- Габрово и представяне на проекта „Danube – INCO.NET“ при Русенски университет „Ангел Кънчев“ от д-р Свилен Кунев.

Бяха представени успехите на проектите, финансовите им измерения, начините на комуникация в академичните среди и комуникацията с младите хора, конкретни продукти, резултати от проектите.

Участниците дебатират върху връзката със средните училища, как да си взаимодействат всички заинтересовани страни на местна почва, взаимодействията с бизнеса, сдружавания, бизнес инкубатори, инициативи, свързани с предприемачеството, начините за самооценка.

Как се вписва културата като важна част от профила на региона също е сред дискутираните въпроси, а Интерактивният музей на индустрията в Габрово беше споменат като един от добрите примери за симбиоза по темата.

Говори се още за спонсорство, дарителство и… лицемерие в IT бранша, който би решил всички проблеми с образованието в сектора, ако инвестира в него само 1% от своя дял в БВП.