Община Габрово избира деца до 18-годишна възраст, които да участват в Съвета на децата. Съветът е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето и целта му е да насърчава детското участие в процесите по изработване на политики за децата и вземане на решения. Основната му мисия е да представя детската гледна точка, мисли и чувства по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено-политическия живот. Съветът на децата дава възможност на децата да обменят знания, морални и интелектуални ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Според процедурата кметът на всяка община извършва избор на кандидатури за членове на Съвета на децата на територията на общината и ги предлага на Областния управител. От своя страна Областният управител извършва подбор на подадените от всички общини кандидатури на областно ниво и ги предлага на национално ниво.

Желаещите могат да кандидатстват за участие в подбор в следните направления:

  1. Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;
  2. Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
  3. Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца - кандидатът е подходящ,  ако членува и е активен в най-много до 2 две организации;
  4. Индивидуални кандидатури.

Ако дете кандидатства по направление 1, 2 или 3, то е необходимо към формуляра за кандидатстване да бъде прикрепен протокол или друг документ, доказващ решение за номинацията. Това означава, че всяка организация или програма може да номинира само един свой представител, като вземе официално решение за това.

Според процедурата за избор на членове на Съвета на децата, кандидатите трябва да отговарят на следните критерии: активност; креативност; толерантност; ангажираност към обща кауза; умение за водене на преговори и участие в групови дискусии; ориентираност към резултати; организаторски умения; доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта; умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта; възможност за пътуване без придружител /не се отнася за деца от уязвимите групи, които имат нужда от подкрепа/.

Предложения за членове на Съвета на децата се набират до 16.30 ч. на 24 май 2017 г. Желаещите да кандидатстват могат да подадат документи в деловодството на Община Габрово или по електронна поща на следните адреси: p.stefanova@gabrovo.bg или t.ilieva@gabrovo.bg.

Документите трябва да отговарят на изискванията на Процедурата по избор на членове на Съвета на децата, публикувана на сайта на Община Габрово www.gabrovo.bg.   Допълнителна информация може да получите на тел. 066/818 319  или 066/818 343, както и в дирекция „Образование и социални дейности“, стая 5 и 6.

В срок до 10 юни 2017 г. комисия, назначена от кмета на община Габрово, ще разгледа постъпилите кандидатури, ще извърши подбор на членове на Съвета, съгласно посочените в Процедурата критерии и ще изготви предложение.

В срок до 15 юни 2017 г. одобрените предложения ще бъдат представени пред Областния управител.

С процедурата можете да се запознаете тук. Документи за кандидатстване можете да изтеглите от тук.

Нови медали за ДФА „Габровче“
4 април 2017
Виктор Бориславов поведе в републиканския шампионат по мотокрос
5 април 2017