ПЪРВА КОНКУРСНА СЕСИЯ НА ПРОГРАМА КУЛТУРА НА ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2017 Г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Габрово открива процедура за Първа конкурсна сесия по Програма Култура за съфинансиране на проекти за 2017 година.

Процедурата се провежда по Програма Култура, съгласно Правилник за съфинансиране на проекти по Програма Култура от бюджета на Община Габрово и Заповед № 2202/31.10.2016 г. на кмета на община Габрово за определяне на приоритети и срок за подаване на проектни предложения.

Основна цел на Програма Култура е да подкрепя и стимулира развитието на значими инициативи в сферата на културата и изкуствата и създаването на качествени културни продукти с висока художествената стойност, търсене на оригинални и новаторски подходи и решения, в съответствие със стратегическите приоритети на Община Габрово.

Финансовите средства, необходими за реализирането на Програма Култура, се осигуряват от бюджета на Община Габрово. Чрез подкрепа на проекти в различни области на културата, програмата работи за развитие на културния сектор и в интерес на гражданите на община Габрово.

 

СЪДЪРЖАТЕЛЕН ОБХВАТ

СПЕЦИАЛЕН ПРИОРИТЕТ ЗА 2017 Г.: ХУМОРЪТ ОБИЧА ГАБРОВО!

Съвременната смехова култура, интелектуалната и гражданска свобода, изявени чрез комичното и неговите форми (хумор, ирония, сатира, сарказъм и др.), предоставят изключителна възможност за рефлексия на действителността.

Специалният приоритет на Програмата за 2017 г. цели и да осигури възможност Габрово и габровци, чрез своите творчески идеи, подходи и интерпретации, включително по темите, свързани с общоевропейските ценности и богатството на културното многообразие в Европа, да обогатят Председателството на България на Съвета на Европейския съюз през 2018г. и да изиграят „своята“ активна роля във формулиране на приоритетите по политиките на Съюза.

Прилагането на Специалния приоритет на Програмата е задължително за всички проекти във всички тематични области и направление Мобилност.

Приоритетите в съдържателния обхват на Първата конкурсна сесия за проекти в областта на изкуството и културата за 2017 г. са:

Тематична област (приоритет 1) : Карнавалът и Градът

По този приоритет ще се финансират проекти в подкрепа на Габровския карнавал 2017, които създават нови или качествено развиват съществуващи в общината културни практики.

Ще се насърчава творческото интерпретиране на значимата карнавална традиция на града и развиването на Габровския карнавал чрез съдържателно надграждане и обогатяване с нови идеи и партньорства, на основата на различни местни и международни културни практики в рамките на общата карнавална тема. Творческият подход и проектна идея трябва да стимулират и ангажират активното, приобщаващо и широко участие на общността, да са насочени към сближаване на хората чрез участие в споделен граждански празник. Дейностите трябва да се осъществяват предимно в откритите градски пространства. Ще бъде подкрепено новаторско използване и на периферни и нетрадиционни за изкуство и култура градски зони и пейзажи.

Събитията трябва да се провеждат по време на м. май 2017 г. (майските празници).

Тематична област (приоритет 2) : Пътуване в света на комичното.

По този приоритет ще се финансират проекти, които стимулират хумористичното и сатирично творчество в Габровска община. Проектите трябва да предлагат творчески иновации, нестандартни художествени интерпретации и/или да осигуряват по-ефективно и устойчиво приобщаване на участници и публики. Проектите могат да бъдат както в областта на изкуството, така и на материалното и нематериалното културно наследство. Чрез дейностите се цели и: пълноценно културно участие, а също и нови форми на културно участие и културно потребление от гражданите; достигане на творческия продукт до възможно най-широка аудитория; взаимодействие с публиката по нов и креативен начин; привличане на нова публика и нейното разнообразяване, включително достигне до общности и групи, които понастоящем не са част от публиката; постигне по-високо качество на продукта, предоставян на съществуващата и на бъдещата публика; демонстриране на съвременен подход, актуалност и обществена значимост в избора на теми; задълбочаване връзката на творците /специалистите в областта на културата с публиката.

Направление Мобилност: 

В настоящата конкурсна сесия на Програма Култура, в рамките на направление Мобилност, ще бъдат разгледани и финансирани проекти (творчески обмен и сътрудничество), свързани само с участие на артисти и мениджъри в областта на културата и изкуството в културни събития в Габровска община.

                                                                                                                             

ФИНАНСИРАНЕ

Предвидените по съответните приоритети средства и съответната максимална сума, които могат да бъдат отпуснати на един проект за тази конкурсна сесия на Програма Култура, са следните:

·        по Тематична област: Карнавалът и Градът - Максимална сума, която може да бъде отпускана на един проект - до 15 000 (петнадесет хиляди) лв.;

·       по Тематична област: Пътуване в света на комичното - Максимална сума, която може да бъде отпускана на един проект - до 15 000 (петнадесет хиляди) лв.;

·       по направление Мобилност - Максимална сума, която може да бъде отпускана на един проект - до 1 200 лв. за индивидуални и до 4 000 лв. за колективни пътувания.

Програмата покрива само транспортни разходи, настаняване и дневни на гостуващите (вкл. за транспорт на художествени произведения, музикални инструменти, декори, макети и др. подобни).

Програмата финансира до 70% от общата стойност на проектното предложение на бюджетни организации, с изключение на юридическите лица, създадени по Закона за народната просвета и Закона за висшето образование, но не повече от определената от кмета на община Габрово максимална сума за финансиране на едно проектно предложение. За всички други организации, Програмата финансира до 80% от общата стойност на проектното предложение, но не повече от определената от кмета на община Габрово максимална сума за финансиране на едно проектно предложение.

Дейностите по проектите по Програма Култура трябва да се осъществят в периода от 1 март 2017 г. до 15 ноември 2017 г.

Всяко проектно предложение, получило средна стойност при оценката под 70 точки, няма да бъде предмет на класиране.

Одобряването на финансиране на проект по Програмата не освобождава кандидатстващите организации и лица от необходимостта да получат разрешение за използване на обекти, публична или частна общинска собственост, по надлежния ред.

 

ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предложенията се подават в запечатан плик, подписан от вносителя, в 1 (един) оригинал на хартиен носител, комплектуван с всички изискващи се документи и 1 (един) брой на електронен носител. Последният трябва да съдържа Формуляра за кандидатстване във формат Microsoft Word, Бюджета във формат Microsoft Excel, а всички останали документи – в Microsoft Word или PDF. Не се приемат документи и формуляри, попълнени на ръка.

Проектните предложения се подават в непрозрачен запечатан плик, надписан по следния начин:

 

ДО

ОБЩИНА ГАБРОВО

ПЛ. ”ВЪЗРАЖДАНЕ” №3

ГР. ГАБРОВО 5300

 

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

..................................................................................................................................................

/наименование на проекта/

 

ОТНОСНО: УЧАСТИЕ В ПЪРВА КОНКУРСНА СЕСИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА КУЛТУРА ЗА 2017 ГОДИНА

 

.......................................................................................................................................................

/организация/

.......................................................................................................................................................

/адрес за кореспонденция/

.......................................................................................................................................................

/телефон, факс и електронен адрес/

 

Проектните предложения се подават в Центъра за информация и услуги на гражданите в Община Габрово до 16:30 часа на 02 декември 2016 г. включително.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

В периода от 21 до 25 ноември 2016 г. Община Габрово ще организира информационна среща за потенциални кандидати с цел допълнителни пояснения по Първата конкурсна сесия на Програма Култура. Всяко едно лице може да поиска в срок до 22.11.2016г. писмено от Община Габрово, вкл. на email: kultura@gabrovo.bg, разяснения по Програма Култура и документите за кандидатстване. Разясненията се дават в срок до 5 – работни дни от постъпване на искането.

На сайта на Община Габрово, в раздел: КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ » Програма Култура » Администриране (http://www.gabrovo.bg/articles/index/lang:bg/p:417са публикувани всички документи за конкурсната сесия, а, в последствие, ще бъдат публикувани и постъпилите писмено въпроси и отговори по настоящата сесия.

 

На какво ще ви научат в „Работилница за ритъм”
2 ноември 2016
Три нови площадки от бюджета на община Габрово през 2016 година
3 ноември 2016