Кметовете и кметските наместници в община Габрово ще получават предварителна информация и обратна връзка за извършването на сеч в държавните горски територии по места. Това решиха кметовете на малките населени места и ръководителите на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово и Държавно горско стопанство – Габрово - инж. Тодор Бонев и инж. Николай Русев, на работа среща, проведена по тяхна инициатива.

По време на срещата кметът на община Габрово Таня Христова заяви, че слабостите в системата, допускащи нарушения в горите, могат да бъдат преодолени с конкретни нормативни промени. Такава промяна би била въвеждането на дeпозит, който да е превантивна мярка срещу нерегламентирани действия при извоза и транспорта на дървесина. С цел улесняване на контрола и предотвратяване на нарушенията, тя поиска да се подобри координацията между местната администрация и институциите, ангажирани със стопанисването на горите, като предложи Община Габрово да получава регулярна информация за всички обекти на нейната територията, в които е предвидена сеч, независимо от собствеността на горите. В тази връзка предстои работна среща и с представители на Регионалната дирекция по горите – Велико Търново.

По време на дискусията бяха обсъдени най-често срещаните проблеми при сечта в горските територии на населените места, свързани с разрушаване на земеделски и горски пътища, с продължителността на сроковете за сеч и извоз на дървесина, и липсата на възможност за ефективен контрол на изпълнението на дейността.

Кметовете и кметските наместници бяха информирани за постигнатите договорености за сътрудничество между Община Габрово и Северноцентрално държавно предприятие – Габрово, съгласно които служители на горското стопанство ще проверяват два пъти седмично дейностите, извършвани в имотите недържавна собственост, попадащи във вододайната зона на Габрово. Допълнително, тримесечно, комисия от упълномощени представители на горското стопанство и Община Габрово ще извършва контролна проверка на дейностите в държавните гори и при необходимост ще прави предписания и набелязва допълнителни мерки за изпълнение. Двете институции ще подготвят съвместни предложения за промяна в нормативните документи и отстраняване на съществуващи пропуски в тях, свързани с разрешаването и контрола на сечта в частни гори.