„Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“ е първото одобрено проектно предложение по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/.

Подписаното от ръководителя на Управляващия орган решение е с дата 21 юли 2016 г. Съгласно него общата стойност на проекта на Община Габрово е 11 162 347,68 лв., от които 7 721 892 лв. – безвъзмездна финансова помощ (100%), и 3 440 455,68 лв. – собствен принос на бенефициента. Решението за предоставяне на средствата е публикувано на интернет страницата на програмата в меню „Договаряне“, подменю „Договаряне ОПРР 2014-2020“.

Общо 39 общини на най-големите и средно големи градове са с право да кандидатстват по схемата. Те изпълняват функциите на междинни звена за избор и оценка на проекти пo приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР.

Според Управляващия орган Община Габрово се е справила успешно с делегираните й функции и процедурата по оценка на проектното предложение отговаря на разписаните правила. Дейностите включват мерки за подобряване на градската среда в три ключови участъка от територията на града.

В обект „Благоустрояване на парк „Колелото“ и прилежащи квартални пространства“ е включена рехабилитация на улиците „Христо Смирненски“, „Александър Стамболийски“, „Генерал Николов“, „Антим I“, „Георги Кирков“, „Братя Миладинови“, „Тотю Бенев“, пл. „Белорусия“, зелена площ и паркинг пред ДКЦ II, кръгово кръстовище на улиците „Александър Стамболийски“, „Генерал Николов“ и „Антим I“. Предвидено е възстановяване на парк „Колелото“ и реконструкция на крайречната улица „Аврам Гачев“, благоустрояване на вътрешнокварталните пространства в района. Строително-монтажните работи ще бъдат извършени от обединение ДЗЗД „ЛИМК Габрово“ с партньори „ЛИМК“ ООД – Габрово и „Техно Строй България“ ООД – София. Авторски надзор ще осъществява габровската фирма „Арк Проект“ ООД.

Обект „Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция на кръстовище „Шиваров мост“ обхваща рехабилитация на тротоарни настилки, зелени площи, улично осветление, парапети на моста по продължение на участъците от главната улична мрежа, реконструкция на съществуващото кръстовище за въвеждане на кръгово движение, благоустрояване на вътрешнокварталните пространства между бул. „Априлов“ и р. Янтра. Строително-монтажните работи ще бъдат извършени от обединение „Градска среда на Габрово 2016 – II“ с партньори „Димас“ АД – Габрово и „Кота-2001“ ООД – София. Авторски надзор ще осъществява „Лоно Проект“ ЕООД – Трявна.

В обект „Изграждане на част от Източна градска улица“ е включен ремонт на съществуващия тунел и рехабилитация на уличната мрежа за извеждане на движението от централна градска част по ул. „Пенчо Славейков“ през тунела и осъществяване на връзка с ул. „Орловска“. Строително-монтажните работи ще бъдат извършени от обединение ДЗЗД „Градска среда – Пътстрой Габрово“ с партньори „Пътстрой – Габрово“ АД – Габрово и ЕТ „Мирса-93-Цветан Асенов“ – София. Авторски надзор ще осъществява ДЗЗД „Градска среда – Консорциум „Мости“ с партньори „Мости България“ ЕООД – София и „Мости Катовице“ Сп. з.о.о – гр. Катовице, Полша.

Строителен надзор на трите обекта ще упражнява обединение „КСС-ИКГ“ с партньори „Инженеринг енд консултинг груп“ ООД – София и „Канстракшън супервижън сървисис“ ЕООД – София.

С избраните изпълнители предстои да бъдат сключени договори след подписване на договора за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ между Община Габрово и Управляващия орган на ОПРР. Максималният срок за реализация на дейностите е 30 месеца.

Проектът е част от инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Габрово. Тя бе одобрена от УО на ОПРР през месец февруари 2016 г. Общата й стойност е 31 528 804,73 лв., като безвъзмездната финансова помощ пo приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ е 25 739 640,08 лв.

„Православни храмове в Габровско“ - поредният успешен проект по Програма "Култура" на Община Габрово
22 юли 2016
Община Габрово представя резултатите от почистването на реките
22 юли 2016