Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /УО на ОПРР/ ще предостави на Община Габрово безвъзмездно 138 366,73 лв. Средствата са по проект, който ще подпомогне финансово изпълнението на инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие.

Габрово е сред 39-те общини на най-големите и средно големи градове, които ще изпълняват функциите на междинни звена за избор и оценка на проекти пo Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР.

Одобреният проект ще осигури функционирането на екипите и междинното звено.

Включени са разходи за възнаграждения, за наемане на външни оценители, както и за техническа помощ при създаване на градски мрежи и участие в прояви на ниво Европейски съюз, свързани с интегрирано градско устойчиво развитие.

Предвидено е участие в програми за обмен на опит и добри практики за устойчиво градско развитие на девет експерти от Община Габрово.

Името на разработката е „Бюджетна линия на Община Габрово за изпълнение на мерките за устойчиво и интегрирано градско развитие“ със срок от 36 месеца.

Предстои подписване на договор между Община Габрово и Управляващия орган на програмата.

Инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Габрово бе одобрена от УО на ОПРР през месец февруари тази година. Общата й стойност е 31 528 804,73 лв., като безвъзмездната финансова помощ пo Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ е 25 739 640,08 лв. От 18 януари 2016 г. в администрацията функционира оценяващо междинно звено, в което работят четирима експерти, ръководени от секретаря на Община Габрово.