Проект, който ще подпомогне финансово Община Габрово при изпълнение на инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие, бе подаден за оценяване в Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /УО на ОПРР/.

Проектното предложение „Бюджетна линия на Община Габрово за изпълнение на мерките за устойчиво и интегрирано градско развитие“ е със срок за изпълнение от 36 месеца. Процедурата предвижда предоставяне на директна стопроцентова безвъзмездна финансова помощ.

Габрово е сред 39-те общини на най-големите и средно големи градове, които ще изпълняват функциите на междинни звена за избор и оценка на проекти пo Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР.

Чрез проекта ще бъде осигурено функционирането на екипите и междинното звено. Ще се подкрепят дейности за създаване и включване в мрежи за обмен на опит и добри практики в областта на устойчивото развитие на градовете.

Планираният общ бюджет е в размер на 138 366,73 лв. Включени са разходи за възнаграждения, за наемане на външни оценители, както и за техническа помощ при създаване на градски мрежи и участие в прояви на ниво Европейски съюз, свързани с интегриран устойчив растеж.

Предвидено е участие в обучителни програми за девет експерти от Община Габрово. Чрез обученията ще се повиши административният капацитет на служителите за изпълнение на дейности и политики за градско развитие.

Инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Габрово бе одобрена от УО на ОПРР през месец февруари тази година. Общата й стойност е 31 528 804,73 лв., като безвъзмездната финансова помощ пo приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ е 25 739 640,08 лв. От 18 януари 2016 г. в администрацията функционира оценяващо междинно звено, в което работят четирима експерти, ръководени от секретаря на Община Габрово.

Три възстановки на обичая Лазаруване предлага ЕМО „Етър” на 23 април
22 април 2016
На Цветница заедно с оркестър „Габрово“ и ДФА „Габровче“
22 април 2016