Нов проект за предоставяне на социално-здравни услуги за деца и изграждане на умения за родителство подаде днес за одобрение Община Габрово. На вчерашното си заседание Общинският съвет даде съгласие за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Проектното предложение „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“ е на стойност 475 367 лв. и ще се реализира в продължение на 28 месеца.

Дейностите са насочени към деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, деца с увреждания и техните семейства, бъдещи родители. Проектът ще осигури комплексна подкрепа за развитие на здравни, социални и родителски умения, преодоляване на дефицити в развитието и обучението.

Габрово е сред 66-те общини, които имат право да получат безвъзмездна финансова помощ по процедурата „Услуги за ранно детско развитие“. От миналата година в квартал „Христо Ботев“ функционира Комплекс за предоставяне на съвременни социални, здравни и образователни услуги за деца и семейства. Той бе създаден по проект за социално включване, реализиран със заем на Министерство на труда и социалната политика от Световната банка.

В изпълнение на държавната политика по деинституционализация през 2015 г. Община Габрово реализира проект „Разкриване на иновативни услуги за деца и семейства“. В резултат бяха разкрити четири здравно-социални услуги за превенция, ранна интервенция и подкрепа на деца и семейства в риск. Услугите се предлагат в сградата на бившия Дом за медико-социални грижи за деца в квартал „Велчевци“.

Новият проект ще надгради постигнатото до момента и ще даде възможност да се продължи работата на наетите специалисти и дейността на услугите. Подкрепа ще получат деца в ранна възраст и техните семейства за подобряване на здравната грижа, семейната среда, повишаване на училищната готовност за включване в образователната система, както и за предотвратяване настаняването на деца в специализирани институции.