Община Габрово подписа с Министерството на регионалното развитие и благоустройството договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на социалните услуги за хората в неравностойно положение – принос към устойчивото развитие на община Габрово” и по проект „Подобряване на културната инфраструктура – принос към устойчивото развитие на община Габрово”. Двата проекта, които са на обща стойност 3 140 161 лева ще бъдат финансирани по Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013, Приоритетна ос 1:”Устойчиво и интегрирано градско развитие”.

Припомняме, че проектът „Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на социалните услуги за хората в неравностойно положение – принос към устойчивото развитие на община Габрово” по Компонент 2 – Социална инфраструктура е на стойност 1 537 459 лева. Той предвижда извършването на ремонт, преустройство, модернизиране и адаптиране на сградата на ул. „Маркотея” 19 /бившата детска градина Митко Палаузов/ към специфичните потребности на хората в неравностойно положение. След неговата реализация там ще бъде преместен и пребазиран Домът за възрастни с физически увреждания, който в момента се намира в квартал Кряковци - в сграда, която не отговаря на специфичните нужди на хората в неравностойно положение.

Планираните дейности ще позволят обособяването на необходими за нормалното функциониране на институцията зони. Обособените помещения за леглови сектор ще бъдат разположени на два етажа в общо 14 стаи, с максимален капацитет 36 легла. В трите нива на съществуващото високо тяло ще се разположат медицински, рехабилитационно-терапевтичен и административно-стопански сектори. На партерния етаж ще се обособят: приемна-манипулационна, дневна, столова, кухненски офис и умивалня за съдове. На втория етаж ще се разположат: манипулационна, кабинети за медицинския и административен персонал и помещения за терапевтична дейност. Ще бъдат запазени всички съществуващи входове за зареждане с храна, бельо, консумативи и гориво. Предвидено е приемно помещение за храната, от което посредством асансьор, тя ще се транспортира в кухненския офис, както и складове за консумативи и инвентар, котелно помещение и склад за гориво. Предишното котелно помещение ще бъде преустроено в съблекалня и сервизни помещения за помощния персонал.

Предвидените строително-ремонтни работи включват:

  • хидроизолация и ремонт на покрива
  • топлоизолация на фасадата
  • подмяна на подовите настилки, дограмата и вратите
  • боядисване и облицовки
  • надстрояване на ниското ниво на сградата с един етаж
  • ремонт на ВиК, ОВ и ЕЛ инсталации, телефонна инсталация и система за повикване на медицинския персонал
  • изграждане на достъпна среда – асансьор

След реализирането на проекта Габрово ще разполага не само с изцяло преустроена, модернизирана и оборудвана за нуждите на хората с физически увреждания сграда, но и с едно съвсем различно качество на предоставяните социални услуги. Това ще сведе до минимум степента на социална изолация на настоящите и потенциални потребители на Дома за възрастни с физически увреждания, основана на досегашната му отдалеченост и изолираност от града. След пребазирането на Дома, в близост до него ще се намира сградата на Диагностично Консултативен Център 1, което ще осигури своевременност и равнопоставеност при оказване на медицинска помощ. Новото местоположение ще осигури предимство в осмислянето на свободното време и ще повиши възможностите за социализация на тези хора и включването им в естествената обществена среда. Обновената сграда ще предложи на своите обитатели по-висок стандарт на живот, комфорт и достатъчно лично пространство и ще даде възможност за разширяването на кръга от ползватели на социалните услуги. Планираната продължителност на проекта е 18 месеца.

Вторият проект - „Подобряване на културната инфраструктура – принос към устойчивото развитие на община Габрово” по Компонент 3 – Културна инфраструктура, на стойност 1 602 702 лева, е за основен ремонт и преустройство на зала „Възраждане”, както и за осигуряването на модерно сценично оборудване и подходяща аудио-визуална техника.

Основните ремонтни работи включват: хидроизолацията на покрива, подмяна дограма, подови настилки, основен ремонт ЕЛ, ВиК и ОВ инсталации на всички помещения, последващи довършителни работи (настилки, облицовки , бояджийски работи), подмяна на осветителните тела, преграждането на фоайето на втория етаж с подвижни модулни стени и оформяне мини зала за различни мероприятия, кафе-бар. Ще бъдат основно ремонтирани всички обслужващи помещения към сцената (гримьорни, санитарни възли към тях, други административни помещения).
Проектът предвижда и осигуряването на необходимите съоръжения за хора с физически увреждания - 2 подходни рампи и вътрешен хидравличен асансьор за улеснен достъп до зрителната зала и отделен санитарен възел. В допълнение се предвижда на последните редове на залата да бъдат осигурени места (чрез премахване на част от съществуващите редове) за настаняване на хора с увреждания (с инвалидните колички).

Залата ще бъде оборудвана със съвременно специализирано акустичното оборудване и звуковата комуникация на основните и прилежащи помещения, светлинни и видео инсталации. Това включва нова аудио и видеотехника и системи за комуникация, озвучаване на гримьорните и система за оповестяване, конферентни системи и светлинна техника.

Реализацията на подобен като мащаб и значимост проект ще подобри културната динамика на Габрово. Планираните културни мероприятия ще могат да бъдат подготвяни и осъществявани в по-добра среда, което несъмнено ще повиши тяхното качество, ще стимулира и разшири кръга на потенциалните ползватели на различни културни продукти. Продължителността на проекта е 12 месеца.

Реконструкцията на кръстовището на бул. "Могильов" и ул. "Стефан Караджа" се очаква да приключи през юни
28 януари 2009
Отново прояви на вандализъм в Габрово
19 февруари 2009