През месец юни 2009 година беше подписан договор № BG051PO001-5.2.03-00044-C0001 за финансиране по проект „Живот в семейна среда и по-добро бъдеще на децата, чрез алтернативни социални услуги”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, схема „За по-добро бъдеще на децата”. Във връзка с изпълнението на проекта, на 15 април 2010 г., от 15.30 часа, в Дом на културата „Емануил Манолов”, зала за приемна грижа /синя зала/, ще се състои работна среща.

Припомняме, че проектът се реализира от Община Габрово в партньорство с Младежко християнско дружество „ИМКА”. Общата му стойност е 179 871,95 лева, а основната цел - подобряване качеството на живот на децата, настанени в специализирани институции, чрез алтернативни социални услуги, като настаняване в приемни семейства.

По време на работната среща ще бъде предоставена подробна информация за социалната услуга „приемна грижа”, реализираните до момента дейности по изпълнение на проекта, както и обсъждане на бъдещи партньорски взаимоотношения.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и договарящия орган.