Изграждане на ново котелно помещение за природен газ в детска ясла „Зора“ и подмяна на отоплителната инсталация в Природо-математическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ ще извърши Община Габрово. Проектът „Норвежки опит за Габрово в сферата на енергийната ефективност“ ще бъде изпълнен благодарение на спечелени средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /ФМ на ЕИП/. Размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 249 432,40 евро. Дейностите ще се реализират за по-малко от година в партньорство с ДЗЗД „ЕнЕфект Груп“ и норвежката компания „Норконсулт“.

ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ 

Строително-монтажните работи в сградата на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ включват изграждане на нова тръбна мрежа и подмяна на част от отоплителните тела. По проект, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“, през 2009 г. бяха изпълнени всички енергоспестяващи мерки с изключение на ремонт на отоплителната инсталация и топлоизолиране на малка част от покривите на гимназията.

В ДЯ „Зора“ ще бъде подменена горивната база с изграждане на пристройка към основния корпус на сградата за нов котел на природен газ с мощност 300 KW. Съществуващото котелно се намира в сутерена, което не отговаря на изискванията за пожарна безопасност. През 2010 г. в яслата са реализирани мерки за енергийна ефективност по проект, финансиран от ФМ на ЕИП, но все още детското заведение не е газифицирано.

ДЯ Зора“ 

За двата обекта са изготвени обследвания за енергийна ефективност, както и инвестиционни проекти за изпълнение на предвидените мерки. Обследванията показват, че в сградите не е положена единствено топлоизолация на покриви, което ще бъде направено със средства от общинския бюджет в началото на 2016 г.

Финансирането е по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, грантова схема BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“, компонент 1 „Мерки за енергийна ефективност“, чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 г. по меморандум за разбирателство между България, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Въвежда се воден режим в селата Поповци, Лесичарка и Костенковци
14 август 2015
Жълт код за Габрово и прогноза за градушки и гръмотевични бури
20 август 2015