Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие
и от държавния бюджет на Република България

 

 

В съответствие с чл. 15 от Закона за общинския дълг и чл. 41 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, кметът на Община Габрово кани местната общност да участва в публично обсъждане с цел поемане на общински дълг в размер на 30% от стойността на проект BG161PO001/1.4-04/2009/007 – „Инфраструктурни мерки за укрепване на свлачище на улица „Топлеш”, град Габрово”, финансиран с договор за безвъзмездна помощ BG161PO001/1.4-04/2009/001, по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

Общата стойност на проекта възлиза на 937 622,08 лв. (от които 85% финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 15% от държавния бюджет на Република България). Поетият общински дълг в размер на 30% или 281 286,62 лв. ще бъде обезпечен с подписване на Запис на заповед от кмета на Община Габрово, с която неотменимо и безусловно се задължава, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на Записа на заповед да заплати на поемателя – Министерство на регионалното развитие и благоустройството – управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, сумата по дълга. Срокът за поемане на общинския дълг е до 2 (два) месеца след приключване на договора с управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”.

На 05.02.2010 г. между Община Габрово и МРРБ – управляващ орган на ОП „Регионално развитие”, беше подписан договор за безвъзмездна помощ BG161PO001/1.4-04/2009/001 „Инфраструктурни мерки за укрепване на свлачище на улица „Топлеш”, град Габрово”, с продължителност 12 месеца (от 05.02.2010 г. до 04.02.2011 г.).

Специфичните цели на проекта са:

  • Подобряване жизнената среда и възможностите за развитие на квартал Лисец, осигурявайки защита на населението и инфраструктурата чрез извършване на превантивни мерки за заздравяване и укрепване на свлачище на ул. „Топлеш”;
  • Повишаване на безопасността и подобряване на сигурността на населението на кв. Лисец;
  • Подобряване на инфраструктурата чрез конкретни интервенции за предотвратяване развитието на активно свлачище;
  • Подобряване качеството на живот и жизнената среда чрез директно въздействие върху инфраструктурните и екологични условия;
  • Превръщане на квартала в привлекателен и развит район, принос към устойчивото развитие на град Габрово.

Посредством изпълнение на проекта ще се постигне повишаване качеството на живот, екологичните условия, както и предотвратяване на рискове, с цел подобряване на физическата среда на територията на Община Габрово. Чрез извършване на превантивна дейност за намаляване на загубите от бедствия и отрицателното им влияние ще бъдат намалени пораженията върху инфраструктурата, засягаща сигурността на населението. По този начин ще бъде осигурено адекватно овладяване на потенциалните разрушителни природни стихии и надеждна защита на населението и инфраструктурата на територията на Община Габрово.

Обсъждането ще се проведе на 17 март 2010 г. от 17 часа в заседателната зала на третия етаж в Община Габрово.

 

Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.4-04/2009/007 „Инфраструктурни мерки за укрепване на свлачище на улица „Топлеш”, град Габрово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и управляващия орган.
Представяне на „Конфиндустрия” в Габрово
9 март 2010
За шарения свят – с любопитство
14 март 2010