В присъствието на министър-председателя Бойко Борисов, министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на Община Габрово Томислав Дончев ще подпишат договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за интегриран проект за водния цикъл на град Габрово, с което ще бъде поставен официално стартът за изпълнение на проекта.

Церемонията ще се състои на 23 февруари 2010 г., вторник, от 11.30 часа, в Ритуална зала на Община Габрово.

Това е вторият голям инфраструктурен проект по Оперативна програма „Околна среда”, който получава положителна оценка от Брюксел. Решението на Европейската комисия, с което е одобрен за финансиране интегрираният проект за водния цикъл на град Габрово, е от 18 февруари 2010 г. Проектът, разработен от Община Габрово, е на обща стойност 123 539 184,42 лева. Съгласно регламента, проектите на стойност над 25 милиона евро получават одобрение от Европейската комисия, след като преминат оценка на национално ниво.

Изпълнението включва реконструкция на съществуващите пречиствателни станции за питейни и за отпадни води, ремонт на 4 помпени станции и изграждане на 1 нова, рехабилитация на 75,8 км от водопроводната мрежа, изграждане на 18,5 км нови гравитачни канали и рехабилитация на 21,6 км съществуващи канали.

Само безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда” е в размер на 117 447 251,19 лв., от които 93 957 801,34 лв. от Кохезионния фонд на ЕС и 23 489 449,85 лв. съфинансиране от държавния бюджет.

Срокът за усвояване на безвъзмездната помощ е до средата на 2015 година.

С изпълнението на проекта ще се преустановят директните изливания на непречистена отпадна вода в прилежащи приемници с отвеждане на отпадната вода, генерирана от 11 670 жители, в градската пречиствателна станция. По този начин ще се предпазят от замърсяване водите на река Янтра, ще се подобри качеството на ВиК услугите, ще се преустановят здравните рискове за населението и жизнените условия като цяло.

Очаква се подобрената ВиК система да осигури заетост за над 250 души.

Изпълнението на големия инвестиционен проект е част от общата политика на МОСВ за постигане на екологичните стандарти и устойчиво развитие на населените места, като в същото време представлява принос за постигане на договорните ангажименти, поети от България към ЕС.

Вижте повече информация

Среща Габрово-Никелино – 12 февруари 2010 г.
18 февруари 2010
Подписан е договорът за интегрирания проект за водния цикъл на град Габрово
23 февруари 2010