Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

На 24 февруари 2010 г. от 11 часа в заседателната зала на третия етаж в Община Габрово ще се проведе официално представяне на проект „Домашният помощник” – грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора”.

Проектът е на стойност 107 634,42 лева и се реализира чрез договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси” с № BG 051РО001-5.2.04-0109-С0001. Общата цел на проекта е повишаване благосъстоянието и подобряване стандарта на живот на самотно живеещи и хора с увреждания, чрез предоставяне на услуги и подкрепа в семейна среда, и условия за социално включване. Насочен е към самотно живеещи хора, които не са в състояние да се самообслужват и да организират бита си, поради здравословни причини. Хора с различни видове увреждания, вследствие на които се намират в позиция на социална изолация и в невъзможност да организират самостоятелно ежедневното си обслужване. Реализацията на проекта е в партньорство със сдружение „Общинско дружество на инвалидите” – Габрово.

На събитието ще бъде представена информация относно финансиращата програма, целите и целевите групи, дейностите, резултатите и продължителността на проекта.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и договарящия орган.

 

Подписан е договорът за интегрирания проект за водния цикъл на град Габрово
23 февруари 2010
Начало на кампанията за плащане на данък „Недвижими имоти” и такса „Битови отпадъци”
1 март 2010